4072 sy. Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun

          Kanun Numarası                  : 4072

          Kabul Tarihi                         : 16/2/1995

          Yayımlandığı R.Gazete        : Tarih : 19/2/1995   Sayı : 22207

          Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5   Cilt : 34   Sayfa :

             Fazlalıkların Devri

             Madde 1 – Hazinenin mülkiyetinde iken herhangi bir nedenle ve yolla mülkiyetinden çıkmış ya da başka Yasaların kapsamı içinde kalan yerler ile üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen yerler hariç olmak üzere;

             26.7.1972 – 9.10.1987 tarihleri arasında mülga 2613 ve 766 sayılı Yasalar gereğince miktar fazlası olarak Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallar senetsizden tescil edilen kısımlar dahil olmak üzere 21.6.1989 tarih ve 3402 sayılı Yasanın 14 üncü maddesindeki miktarlara kadar olan kısmı,kadastro tutanağı,komisyon kararı veya mahkeme ilamı ile belgelendirilmek koşuluyla zilyedine veya mirasçılarına 2.7.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak değer üzerinden devredilir. Zilyede verilecek taşınmaz mal üzerinde,yukarıda sayılan belgelerde gösterilmiş muhtesat var ise sadece zeminin vergi değeri esas alınır.

             (Son fıkra mülga: 9/3/1995 – 4088/1 md.) (1)

             (Ek : 39/6/2001 – 4707/8. md.)  Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için Devlet İstitatistik Entitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel farkı ilave edilir.

             Devir şekli

             Madde 2 – Taşınmaz malların devir bedelleri,peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme durumunda,devir bedelinin 1/4’ünün 30 gün içinde ödenmesi gerekir.

             Taksitle ödenecek miktar,bedelinin 1/4’ünün ödenmesini izleyen en çok 24 ayda ve hasat mevsimi dikkate alınarak belirlenecek 4 eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.

             Taksit tutarı ve faizleri ödenmedikçe taşınmaz mal devralan adına tescil edilemez.

             Bedelin tamamının ödenmesinden sonra,yerel maliye kuruluşunun yazılı istemi üzerine, tapu harçları tahsil edilerek devralanlar adına re’sen tescil işlemleri yapılır.

             Devri yapılmayacak taşınmaz mallar

             Madde 3 – Aşağıdaki taşınmaz malların devri yapılmaz.

             a) Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmaz mallar,

——————————

(1)    4088 sayılı Kanun ile 19/2/1995 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan bu fıkraya göre yapılan tüm işlemlerin yapıldıkları tarih itibariyle geçersizliği hüküm altına alınmıştır.

             b) Deniz kıyı kenar çizgisine 1 000 metre,tabii ve sun’i göl kenar çizgisine 300 metreden az mesafede bulunan alanlarda,

             c) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre1 inci derecede askeri yasak bölge kapsamına giren yerlerde,

             d) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında olan yerlerde,

             e) 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan alanlar ile 17.10.1983 tarih ve 2924 sayılı Kanun gereğince Orman Bakanlığı emrinde bulunan taşınmaz mallarda,

             f) (Değişik : 29/6/2001 – 4707/9. md.) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler.

             Başvuru süresi

             Madde 4 – Bu Kanundan yararlanacak olanların, Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde yerel maliye kuruluşuna başvurmaları gerekir.

             Geçici Madde 1 – (Ek : 29/6/2001 – 4707/10. md.) Bu Kanunun 1 inci maddesine göre ta;ınmaz mal satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir.

             Yürürlük

             Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

         4072 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

     4088                                                           –                                                               21/3/1995

     4707                                                           –                                                               13/7/2001

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d