Madde 1

Madde Metni

                                                     BİRİNCİ BÖLÜM

                                                   Genel İlke

           Amaç:

Madde 1 – (Değişik: 22/2/2005 – 5304/1 md.)

Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.

Gerekçe

Madde ile kadastro çalışmaları sırasında ihtiyaca uygun kadastral veya gerektiğinde topografik kadastral harita düzenlenmesine olanak sağlanmaktadır.

Kanundaki Değişiklikler ve Önceki Metinler

Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası  Yürürlüğe Giriş Tarihi
53043/3/2005

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medenî Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır.

Yargı Kararları

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları

T: 29.03.1996, E:1993/6, K:1996/2:

“… Kadastro, taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumları ile niteliklerinin belirlenmesi işlemidir. Kadastro Kanunu’nun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek, hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü tapu sicilini oluşturmaktır. …”

Hukuk Genel Kurul Kararları

T: 07.03.2007, E: 2007/7-103, K: 2007/111

“… Belirtilen tüm düzenlemelerin amacı, 3402 Sayılı Yasanın 1. maddesinde de ifade edildiği gibi; memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak, taşınmaz malların sınırını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tesbit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü tapu sicilini oluşturmak, böylece, kadastral harita ve planlara bağlanan tapu sicillerini Medeni Kanunun güvencesi altına almak, korumak ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere iletmek ve teslim etmektir. …”

T: 21.09.2005, E: 2005/8-479 K: 2005/488

“… 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 1.maddesinde yer alan genel ilke uyarınca kadastro tespitinin amacı; memleketin kadastral topoğrafik haritası yapılırken, taşınmaz malların malikleri, varsa üzerindeki hakların saptanması, eski tapuların yenilenmesi ve tapusuz yerlerin tapuya bağlanması suretiyle Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü tapu sicilinin meydana getirilmesidir. Kadastronun gerek idari gerekse yargı uğraşıları, kadastro tespit gününden önceki geometrik ve hukuksal durumu saptamayı amaç güder. …”

Daire Kararları

7. HD T: 10.05.2007, E: 2007/1504, K: 2007/1667

“… Belirtilen tüm düzenlemelerin amacı, 3402 sayılı Yasa’nın 1. maddesinde de ifade edildiği gibi; memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak, taşınmaz malların sınırını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü tapu sicilini oluşturmak, böylece, kadastral harita ve planlara bağlanan tapu sicillerini Medeni Kanun’un güvencesi altına almak, korumak ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere iletmek ve teslim etmektir. …”

16. HD T: 06.02.2015, E: 2014/9965, K:2015/692

“ … Mahkemece, kesin yargı içeren bozma ilamına uygun karar verildiğine ve bozma ilamıyla oluşan müktesep hak ihlal edilemeyeceğine göre davalının sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca Kadastro hakimi, hükmün infazında tereddüt oluşturmayacak şekilde, infazı kabil bir karar vermekle yükümlüdür. …”

1.HD T:27.11.2000, E: 2000/14515, K:2000/14812

“ … Bilindiği üzere, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 1. maddesinde “Bu kanunun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır” denilmiştir; böylece, amacı belirleyen madde hükmü, “geometrik şekil” ve “taşınmaz malların hak durumlarını saptamak” gibi iki temel işlevi yerine getiren kadastroyu da tanımlamıştır. …”