Anayasa Mahkemesi Kararları

23/10/1984 tarihli tapuda düzenlenen resmi senetle satıcı lehine ipotekli satış işleminden alıcı adına tescil edildiği, ipoteğin vadesinin 15/04/1985, bedelinin de bugünün rakamıyla 3,5 TL olduğu, borçlular 2012 yılında İİK 153. Md. Kapsamında ipoteğin 35 TL karşılığında çözülmesini istediği, alacaklının da enflasyon karşısında hakkaniyete aykırı bir rakam olduğundan ödemeyi kabul etmediği, İcra Mahkemesi tarafından ipoteğin terkin edildiği, Yargıtay tarafından hükmün bozulduğu, Anayasa Mahkemesince alacaklının İİK 148. Md.’sine göre ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna imkanı olduğu halde vadesinde başvurmadığı ve gerekirse borç ödenmediğinden taşınmazı sattırabileceği fakat bu yolların kullanılmadığı, TMK’nın 875. Maddesinde bedelin hesabının açık olduğu ve bu durumun keyfi yada öngörülemez olduğunu söylemenin mümkün olmadığından ipotek alacaklısının mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verilmiştir.