2613 sy. Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu (15.12.1934 – Meskun Saha İçin (12.07.1987), Gayrimeskun Saha (16.03.1950)

15 Kanunuevvel 1934

( Resmi Gazete ile neşir ve ilanı: 23 Kanunuevvel 1934 – Sayı : 2887)

09.07.1987 tarihli ve 19512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3402 sayılı Kadastro Kanununun 48 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 1- Kadastro gayrimenkul malların hukuki ve hendesi vaziyetlerini tespit eder ve gösterir.

Madde 2- Gayrimenkul malların kadastrosu yapılır. Ancak Maliyeti Vekâleti icap eden yerlerde tapu tahriri yapabilir.

Madde 3- Kadastro yapılacak mıntıkalarda Harita Umum Müdürlüğünce kadastro nirengi ve poligonu yapılmamış ise bu tesisat Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü tarafından yapılır.

Madde 4- İcra Vekilleri Heyetince münasip görülecek yerlerde kadastronun fenni ameliyatı müstakilen veya Hükümetle müştereken yapılmak üzere hakiki veya hükmi şahıslara ihale edilebilir.

Madde 5- Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bütün resmi daireler ve belediyeler ve hususi idareler ve müesseseler ve şahıslar tarafından yaptırılmış veya yaptırılacak plan ve haritalardan lüzum gördüklerinin ve bunlara ait vesikaların birer örneğini çıkarabilir. Askeri kanunların müstahkem ve mahrem mevkilere ait hükümleri mahfuzdur.

Madde 6- Kadastro masraflarının yüzde ellisi belediyelerce temin olunan şehir ve kasabaların haritaları önce yapılabilir ve kadastrosu yapılmakta olan kaza içinde henüz sırası gelmeyen çiftliklerin bütün masrafları sahiplerine deruhte ve temin edildiği takdirde umum müdürlüğün tensibi ile kadastrosu yapılabilir.

Bu masraflar memur ve müstahdemlerin ücretleriyle yol harçlarını ihtiva eder, gerek belediyelerce gerek sahiplerince bu suretle verilecek paralar Hazineye irad kaydolunur.

Madde 7- Bu kanun mucibince teşekkül eden komisyon ve postalar ellerinde o yerin en büyük mülkiye memurunun vesikası bulunmak şartiyle, keşif, mesaba ve mutlak surette tetkikat icrası için meskenlerle bütün gayrimenkullere gündüz girilebilir. Mümanaat vukunda komisyon veya posta reisinin talebiyle o yerin zabıta memuru ve belediyeden bir zat veya ihtiyar meclisinden bir aza ile birlikte meskenlere girmeye salahiyetlidirler.

Gayrimenkul malların ne suretle kullanıldığını bildirmeğe ve istenilen her türlü malümatı vermeğe alakalılar mecburdur.

Madde 8- Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine yeniden nerelerde kadastro ve tahrir yapılması lazım geldiğini Maliye Vekaleti tayin eder ve keyfiyeti umum müdürlükçe ve mahalli hükümetçe gazete ile gazete olmayan yerlerde mutad şekillerde nihayet bir ay içinde halka ilan olunur ve ilan tarihinden itibaren iki ay geçmedikçe kadastro ve tahrir muamelesine başlanılamaz.

(*) Bu kanunla kurulan (Kadastro Mahkemeleri), 1.3.1950 tarih ve 5572 sayılı kanunla kaldırılmış ve görevleri aynı hükümler dairesinde genel mahkemelere verilmiştir. 

BİRİNCİ FASIL

Teşkilat

Madde 9- Kadastro ve tahrir yapılmaya başlanan her mıntıka veya kısımda kadastro ve tahrire müteallik işler bir müdür tarafından idare olunur.

Madde 10- Kadastro ve tahrir mıntıkalarında müdürün reisliğinde aşağıdaki zatlardan bir komisyon toplanır.

A-    Müdür

B-    Kadastro Mektebinden mezun olup da kadastro işlerinde en az beş sene istihdam olunmuş zat.

C-    Komisyonca görülecek lüzum üzerine komisyona iltihak ettirilecek fen memuru.

D-    Belediyesi olan yerlerde belediye meclislerince, olmayan yerlerde ihtiyar meclislerince seçilecek iki zat.

E-     Lüzum görülen yerlerde bir orman fen ve evkaf memuru

Madde 11- Azanın yarısından bir fazlası bulunmadıkça komisyon toplanamaz. Reylerde tesavi olursa reisin bulunduğu taraf üstün sayılır.

Madde 12- Kadastro Mahkemesi tek hakim ile kurulur, Kadastro mahkemelerine ait işler adliye müfettişleri tarafından teftiş olunur. Bu teftiş raporunun bir sureti de Kadastro Umum Müdürlüğüne verilir. Teftiş raporları üzerine icap eden muamele Adliye Vekaletince tayin olunur. Lüzumu halinde Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü de mahkemenin idari işleri hakkında kendi müfettişlerine teftiş yaptırır.

Madde 13- Kadastro Komisyonlarının emirlerine, işlerine göre lüzumu kadar tapu ve fen memurları ve katiplerden postalar verilir.

Madde 14- Hakim en az beş sene hukuk mahkemesi reislik veya azalıklarında bulunmuş olanlardan Adliye Vekaletince seçilir.

İKİNCİ FASIL
Tahdit

Madde 15- Kadastrosuna başlanan şehir, kasaba ve köylerin ve bunların hududu içinde olmayan ormanlarla çiftliklerin belediye ve köy kanunlarındaki tarifler dairesinde sınırları tayin olunur.

Belediye ve köy kanunlarına göre sınırları önce tayin edilmiş ise öylece kabul olunur.

Madde 16- İki veya daha ziyade şehir ve kasaba veya köy ahalisine müştereken terk ve tahsis edilmiş olan mer’ a, koru ve bataklıkların taksimi kabil olur ve belediye ve ihtiyar meclisleri de razı olursa, taksim olunup o suretle zaptı yapılır.

Madde 17- Bir ada da birden ziyade mahalle bulunursa bunlardan bir mahalle yapılır. Bir mahallede en az yüz gayrimenkul bulunur. Belediye meclisleri zaruret halinde bunu azaltabilir. Bir ada birden fazla mahalle arasında müşterek ise ihtiyaç ve münasebetine göre bir mahalleye mal edilir.

Madde 18- Kadastro mıntıkasında sınırları belli olmayan her gayrimenkulün köşe noktalarına, sahipleri tarafından mahallin icabına uygun işaretler konur.

Bu mıntıkalarda tahdidin başlayacağı 15 gün evvel mahalli gazetelerle ve olmayan yerlerde mutad şekillerle ilan edilir.

Madde 19- On üçüncü madde de söylenen postalar, gayrimenkul sahiplerine beyannameler dağıtılır. Bunlar sahipleri ve isterlerse posta katipleri tarafından bir ay içinde doldurulur. Beyannamelere varsa vesikaların aslı veya postalar tarafından tasdik olunmuş suretleri iliştirilir.

Beyannameler alakalılar tarafından imza olunur. Yazı bilmeyenlerin koyacakları işaret belediye veya muhtar tarafından tasdik edilir.

Madde 20- Kadastro postaları aşağıda gösterildiği üzere çalışır:

A-    Postalar belediye veya ihtiyar meclisi tarafından vukuf erbabı olarak seçilecek en az iki kişi ile ve varsa alakalıların veya mümessilleri hazır olduğu halde beyannamelerde yazılı her parçanın hududunu tetkik ve tatbik eder. Hudut ve tasarrufça aykırılık yoksa beyannameler vukuf erbabı tarafından tasdik olunur.

B-    Tahdit sırasında alakalılar arasında hudut veya tasarruf ihtilafı olur ve araları bulunamazsa bu ihtilaflı noktayı sabit işaretler dikerek krokide gösterirler ve bunun komisyonca halledileceğini beyannameye yazıp alakalılara imza ettirirler.

C-    Müddetinde herhangi bir sebeple beyannameleri geri verilmeyen gayrimenkuller vukuf erbabının vereceği malümat üzerine postalarca tetkik ve tahdit olunur.

Madde 21- Girintili ve çıkıntılı olan sınırlar ve küçük parça, arsa ve dağınık tarlalar alakalıların rızalariyle değiştirilir ve birleştirilir.

Bu muamelelerden harç ve resim alınmaz.

ÜÇÜNCÜ FASIL

Tasarruf Tetkikleri

Madde 22- Beyannameler dosyası ile beraber postalar tarafından komisyona verilir ve komisyonlar aşağıda gösterilen işleri yapar.

A-    Komisyon tetkiklerine semt, mevki ve mahalle itibariyle başlar. İşe başlamadan en az 15 gün evvel mutad vasıtalarla hangi tarihlerde nereleri tetkik edeceğini o yerde ilan eder ve belediyeye ve ihtiyar meclisine de haber verir.

B-    Alakalılar tetkik sırasında hazır bulunmazlarsa iş geciktirilmeyip beyanname ve bağlı vesikalara ve komisyonunun vereceği kanaate göre gayrimenkul malın sehibi tayin edilir ve kayıt yapılır.

C-    Vesikaları olmayan beyannameler üzerine vukf erbabınca verilecek izahlarla yapılacak tetkiklerden alınacak kanaate göre, sahipleri namına gayrimenkulün kaydı yapılır.

D-    Gayrimenkul mal tapu sicilindeki sahibi veya varisleri namına kaydolunur. Bu gayrimenkul üzerinde yani ve şahsi bir hak mevcut ise veya aile yurdu tesis edilmiş ise keyfiyet sicile kayıt ve şerh olunur.

E-     Safevvüz veya tedavül tarikiyle temellük edilegeldiği vesikalar ile yahut vukuf erbabının sözleriyle anlaşılan gayrimenkul mallar esasen tapu senedine bağlı olup olmadığına ve tasarruf müddetinin müruru zaman haddine varıp varmadığına bakılmıyarak sahibi namına kaydolunur.

Alakalılar tarafından iddia vukuunda 4 üncü fasılda yazılı hükümlere göre mesele hallolunur.

F-     Üzerinde başkasının ayni ve şahsi hakları olan bir gayrimenkul mahlül oldukta bu haklar mahfuz kalmak üzere Devlet namına kaydolunur.

G-    (22.03.1950 tarih ve 5618 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)

H-    Yapılacak ilanlar ve tahkik üzerine sahibi bulunmayan gayrimenkuller Devlet namına kaydolunur. Bu malların on seneye kadar hükmen müstahikki çıktığı takdirde namına kaydı tashih edilir ve satılmış ise bedeli verilir. (*)

Madde 23- Hükümetçe hudut üzerine yapılmış olan satışlarda hududun tecavüz suretiyle büyütülmediği anlaşılırsa miktara bakılmaksızın hududu itibar olunur. Eğer satış miktar üzerine yapılmış ise miktar muteberdir. Hükümetçe yalnız miktar üzerine satılmış ve kayıtlarında bu suretle gösterilmiş olan gayrimenkul malların miktarında zuhur edecek fazla kısım yüzde onu geçmiyorsa zilyedi namına parasız kaydolunur. Yüzde onu geçiyorsa ihale veya tefiz tarihinden itibaren tasarruf müddeti on seneye varmamış ise fazlası için rayice göre değer bahasi takdir edilerek zilyedine teklif ve kabul ederse kendisine borç kaydolunur. Ancak mübadil, muhacir ve mültecilere ve 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 23 üncü maddesinin (A) fıkrası mucibince topraksız halka tevzi ve teffiz ve temlik edilmiş olan gayrimenkul mallarda zuhur eden fazlalık bu hükümden müstesna olup bilmesaha taayyün edecek fazla miktar 1331 ve 1771 ve 1866 numaralı kanunlara göre muamele görmek üzere zilyedleri namına kaydolunur. Eşhas tarafından yalnız miktar üzerine satılmış olan gayrimenkullerin senedinde yazılı miktar noksan veya fazla zuhur eden kısım hakkında alakalılar tarafından komisyona müracaatla bir iddia vaki olmazsa noksan veya fazlasına bakılmaksızın zilyedi namına kaydolunur. Bir iddia vaki olup da iki taraf da uyuşmazlarsa keyfiyet kadastro mahkemesince umumi hükümler dairesinde hallolunur.

Madde 24- Değer bahalar belediyelerce veya ihtiyar meclislerince seçilmiş en az iki vukuf ehline takdir ettirildikten ve bedelin itidali belediye veya ihtiyar meclisince tasdik edildikten sonra komisyonlarca da mutedil görülürse teffiz muamelesi yapılır.

Komisyon takdir edilen bedeli mutedil görmezse o yer halkından üç kişilik yeni vukuf erbabı intihap eder. Bunların takdir edeceği değer baha addedilir. Alakalıların değer behe için vergi temyiz komisyonlarına müracaat hakları mahfuz olup bu muamele tesciline mani teşkil etmez.

Madde 25- Komisyonlar tasarruf hakları tespit ve kadastrosu ve tahriri ikmal olunan yerlerin planları ile herhangi parçanın kimlerin namına kaydolunduğunu ve tahakkuk ettirilen kadastro ve tahrir resimlerinin miktarını gösterir cetveller alakadarların öğrenmesi için mahalle veya köylerin herkes tarafından görülebilecek yerlerine iki ay müddetle asılır ve keyfiyet mutad şekillerle ayrıca ve varsa mahalli gazete ile ilan olunur.

Madde 26- Bu cetvellerin asılması şahsen tebliğ hükmündedir. O şehir veya köyde bulunanlar tarafından yukarıki maddede yazılı müddet içinde ve bulunmayanlar tarafından o şehir veya köyde kadastro heyetlerinin işleri bitinceye kadar vukubulacak iddia ve ihbarlar bir hatadan doğan teklifler komisyonlarca alakalıların müdafaaları dahi dinlenip tetkik edildikten sonra iktizasına göre muamele düzeltilir ve karar alakalılara tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bu karar aleyhine kadastro mahkemesine müracaat olunabilir.

Müddet geçince cereyan edecek muamelenin ve tetkike tabi olup da neticelenmemiş olanlardan maadasının vaziyetlerinin kat’ileştiğini gösterir bir zabıtname yapılarak komisyon azası tarafından imza edilir.

Asılı müddeti içinde müracaat etmeyenlerin müracaat hakları mahfuz olup bunların gayrimenkulleri için yapılan muamele hilafı hükmen sabit oluncaya kadar kat’idir.

——————

(*) Bu benddeki (on seneye kadar) deyiminin yalnız tapulu taşınmazlar yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, Anayasa Mahkemesinin 10 Şubat 1970 tarih ve E. 1969-60, K. 1970-8 sayılı karariyle karar verilmiştir. BK. T.C. Resmi Gazete 13695-15 Aralık 1970

DÖRDÜNCÜ FASIL

İhtilafların halli

Madde 27- 22 nci maddenin (A) fıkrasına göre yapılacak ilandan sonra ve ilanda yazılı yerlerde gayrimenkul allara taallük eden, kadastroyu ve tahriri alakalandıran her türlü ihtilafların halli kadastro mahkemelerine aittir. Mahkemelerce görülmekte olan veya yüksek salahiyetli mahkemelerden bozularak iade kılınan bu gibi hususlara ait dava evrakı da resen kadastro mahkemesine devrolunur.

Kadastro Mahkemesi devrolunan dava evrakını kaldıkları noktadan ve bozularak iade edilenlerin bozma sebeplerine göre tetkik ve fasleder.

Kadastro mahkemelerinin verdiği hükmün yüksek salahiyetli mahkemece bozularak iadesi zamanında komisyonlar o yer mahkemesinin kaza hududu dışına çıkmış ise bu davaya o yerin salahiyetli mahkemesi bu kanun hükmüne göre bakar.

Madde 28- Komisyonların faaliyet mıntıkası içinde kaza yolu ile taksim icrası sulh mahkemelerine aittir.

Madde 29- Kadastro Mahkemesine müracaat istida ile olabileceği gibi ifade zaptettirmek suretiyle de olabilir.

Kadastro mahkemesinin kurulduğu yerde baro teşkilatı yoksa ve üç dava vekili bulunmuyorsa taraflardan her biri dilediklerini vekil tayin edebilirler.

Bu mahkemelerde tahriri tebligat usulü cereyan etmez.

Alakalılar arasında tasarruf ehliyetine haiz olmayanlar bulunur ve bunların veli veya vasileri de olmazsa kadastro ve tahrir muamelelerine münhasır kalmak üzere kadastro hakimi tarafından kendilerine vasi nasbolunur.

Madde 30- Kadastro Mahkemesi ihtilaf halinde bulunanları sulha davet eder. Muvafakat etmezlerse nihayet bir hafta içinde hakem tayin etmelerini bildirir. Buna da razı olmazlarsa ihtilafı hükmen halleder.

Madde 31- Aralarında sulhu kararlaştıranların mahkemece ifadeleri dinlenir ve kararlaştırdıkları musaleha şekli tespit olunarak altı alakadarlara mühürlettirilip veya imza ettirilip veyahut parmak bastırıldıktan sonra tasdik edilir ve kayıt muamelesi ona göre yapılır. Bu sulhnameler ilam mahiyetinde olup iki taraf ikin kat’ idir.

Madde 32- Taraflar hakem tayinine muvafakat eyledikleri takdirde aşağıda gösterildiği üzere muamele olunur.

1- Tahkim keyfiyeti yazılı bir mukaveleye veya kadastro mahkemesince ifadelerine göre tutulacak bir zabıtnameye müstenit olacaktır.

2- Hakem seçmekte iki taraf uzlaşmazsa mahkeme en az üç kişiden mürekkep hakem seçecektir.

3- Hakemler işe başlamazdan evvel mahkeme huzurunda yemin ederler.

4- Hakemler kendilerine verilen evrak üzerine 15 gün içinde kararlarını verirler. Bu müddet kafi gelmezse mahkemece münasip müddet verilir.

5- Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 527 nci maddesiyle yazılı hallerde hakemler kadastro mahkemesine müracaat ederler.

Madde 33- Taraflar sulh veya tahkime yanaşmazlarsa mahkemece davet olunarak dava rüyet ve fasıl ile verilecek hüküm alakalılara tefhim olunur.

Belediye veya köy hudutlarına taallük eden hükümler mahalli Hükümet ile alakadar olan Belediyelere ve ihtiyar meclislerine tebliğ olunur.

Madde 34- Kadastro Mahkemesi davalara, bu kanunda yazılı hükümlere ve yazılı olmayan hallerde umumi hükümlere bakar.

BEŞİNCİ FASIL

Tahrir

Madde 35- Gayrimenkul mallar üzerindeki hakları tetkik ve hak sahiplerini bu kanun hükümlerine göre tayin ve tespit etmek maksadiyle Maliye Vekaleti lüzum görülen yerlerde kadastro ve tahrir komisyonları ve postaları marifetiyle plansız tahrir yapabilir. Bu komisyonlarda fen memuru bulundurmayabilir.

ALTINCI FASIL

Kadastro ve tahrir resmi

Madde 36- (25.02.1952 tarih ve 5887 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)

Madde 37- (25.04.1952 tarih ve 5887 sayılı kanunla kaldırılmıştır. )

Madde 38- Tetkik edilmek üzere kadastro mahkemelerine ve kadastro ve tahrir komisyonlarına vaki olan itiraz ve iddialara ait evrak ile beyannameler ve ittihaz olunacak idari ve kazai kararlar ve icra edilecek tebligat ve kadastro hakimi tarafından verilen veraset senetleri ve çıkarılacak kayıt suretleri ve verilecek kadastro haritaları ve emsali bilümum evrak damga resmiyle sair harç ve resimlerden muaftır.

Madde 39- Bina ve arazi tahrir komisyonlarınca vergi istifasına matrah olarak takdir edilmiş olan kıymetlerle gayrisafi iratlar kadastro ve tahrir komisyonlarınca aynen kayıt ve kabul olunarak kadastro ve tahrir resmi tahakkukuna esas tutulur.

Kadastro ve tahrir sırasında kıymet malüm olmayan gayrimenkullerin kıymetleri ait olduğu vergi kanunlarındaki usule göre tayin edilir.

YEDİNCİ FASIL

Müteferrik maddeler

Madde 40- Kadastro ve tahrir ameliyesi dolayısıyle maddeten zarara uğradıklarını iddia edeceklerin tahakkuk eyleyecek zararları komisyonca tespit olunarak hükme muhtaç olmaksızın kadastro veya tahrir tahsisatından tazmin edilir.

Madde 41- Kadastro ve tahrir ameliyesine ait işaretler kasta mahrun olmıyarak bozulduğu veya yerlerinin değiştirildiği komisyon nezdinde tahakkuk eylediği takdirde masrafları müsebbiplerine ait olmak üzere yeniden yapılır.

Madde 42- Gayri resmi surette eşhas tasarrufuna geçirildiği tespit olunan gayrimenkullerden başkasına devredilmek istenilen malların muameleleri, masrafları alakadarlara ait olmak üzere 18 inci maddeye göre takdimen ilan olunarak müddet bitince muarız çıkmazsa muamelesi yapılır.

Madde 43- (Değişik: 5055 – 30.5.1947) Şehir ve kasabalarına belediye sınırları içinde ve dışında toprak üzerinde (Arsalar hariç) ve köylerde çalıştıkları günler için kadastro müdürleri , fen amirleri, komisyon üyeleri ve posta ve tapu fen memurlarına üç lira ve fen memur yardımcılarına ve katiplerine iki lira gündelik verilir.

Kadastro müdürlükleri kadrolarındaki bütün memurlara ve hizmetlilere, yukarıdaki fıkrada yazılı sırasında kullanılmak üzere her yıl bütçe, kanunlarının gider formüllerinde belirtilecek eşya, demirbaş olarak verilir.

Komisyon ve posta memurlarına, merkezlerinden ayrı ve taşıt aracının gerektirdiği yerlerde çalıştıkları günler için belli taşıt ücretleri verilir. Aracın çeşidi o yer belediyesince belirtilir.

Kadastro ve tahrir sırasında bulundurulacak bilirkişilere, çalıştıkları günler için Bakanlar Kurulunca belirtilecek miktarda gündelik verilir. (Harcırah ve zaruri masraflara ait hükümler 10.02.1954 tarih ve 6245 sayılı kanunun 63. maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 44- Bu kanunun tatbikatında güçlük çıkaranlar ve hile, hud’a katanlar ve tahrif yapanlarla kanunun yüklettiği vazifeyi yapmaktan kaçanlar hakkında usulü dairesinde bur zabıt varakası tutularak kanuni takibat yapılmak üzere müddeiumumiliğe yollanır.

Madde 45- Bu kanunun nasıl tatbik edileceği bir nizamname ile gösterilecektir. (*)

Madde 46- Bu kanunun hükümleri kadastro ve tapu tahriri yapılan yerlerde tatbik olunur.

Madde 47- 5 Şubat 1328 tarihli emvali gayrimenkulenin tahdit ve tahriri hakkındaki muvakkat kanun ile 10 Nisan 1340 tarih ve 474 numaralı kanunun altıncı maddesi hükmü mülgadır. Mezkür maddede gösterilen heyet bu kanunun 10 uncu maddesine göre teşkil kılınır.

Muvakkat Madde 1- Bu kanunun mer’iyetinden evvel tahakkuk ettirilmiş bütün kadastro ve tahrir harç ve resimlerinden henüz verilmeyen taksitler bu kanunda yazılı nisbetlere indirilerek tahsil edilir.

Muvakkat Madde 2- Bu kanunun neşri tarihinden evvel en aşağı beş sene kadastro hizmetinde bulunanlar onuncu maddenin B fıkrasındaki kayıttan müstesnadır.

Madde 48- Bu kanunun 14 üncü maddesinin hükmü neşrinden altı ve diğer maddelerinin hükmü bir ay sonra muteberdir.

Madde 49- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti mezundur.

About the Author

You may also like these

%d blogcu bunu beğendi: