Madde 2

Madde Metni

İKİNCİ BÖLÜM

Kadastro Çalışmaları

  Kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı:

  Madde 2 – Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder.

  Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir.

  Kadastrosuna başlanacak bölgeler en az bir ay önceden Resmi Gazete, Radyo veya Televizyonda, bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde, varsa yerel gazetede ilan olunur ve ayrıca alışılmış vasıtalarla duyurulur.

Gerekçe

Bu bölümde kadastro hazırlık çalışmaları açıklanmıştır. Bu maddede, kadastro çalışmalarının yapılacağı bölge kavramı tarif edilmekte bölgeleri belirleme yetkisinin hangi makama ait olduğu ve bölgelerin kadastro çalışmalarına açılış ilanlarının ne şekilde yapılacağı açıklanmaktadır.

Bölge kavramının tarifinde 766 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, bölgeleri belirlene ve ilan seklinde ise, aynı Kanunun 10. maddesi esas alınmıştır. Ancak, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak bölge açılış ilanlarının televizyon vasıtası ile de yapılması ilave edilmiştir. İlan müddeti olarak 766 sayılı Tapulama Kanunundaki bir aylık süre esas alınmak suretiyle de 2613 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki iki aylık bekleme süresi kaldırılmış ve kadastro işlerine sürat kazandırılmıştır.

Kanundaki Değişiklikler ve Önceki Metinler

Yargı Kararları

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları

T: 06.06.1997, E:1994/5, K:1997/2:

“… Kadastro Kanunu uygulamalarında her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerin idari sınırları içinde kalan yerlere “bölge”, bölgelerde bulunan her köy ile belediye sınırları içinde bulunan her mahalleye “çalışma alanı” denilmektedir. Bölgede ve çalışma alanında kadastro faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli ilanların yapılması gerekir. …”

Hukuk Genel Kurul Kararları

T: 04.05.2005, E: 2005/7-275, K: 2005/303

… Bilindiği üzere kadastrosuna başlanılan her kadastro bölgesinde (ilçede) bir kadastro mahkemesi kurulur. (3402 sayılı Kanun m.02.) Kadastro mahkemeleri genel mahkemelere ait olup da, Kadastro Kanununun uygulanması ile ilgili dava ve işlere bakar. Kadastro Mahkemesinin bakabileceği işler Kadastro Kanununun 25. maddesinde sıralanmış, zaman bakımından görevi ise aynı Kanunun 26.maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; Kadastro mahkemesinin görevi bir taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. …”

Daire Kararları

7. HD T: 05.06.2003, E: 2003/1229, K: 2003/1906

… Gerektiğinde de tapu kaydından anlayan uzman bilirkişilerinden görüş alınmalı, az yukarda belirtildiği gibi tapu kayıtlarının gittilerinin ifrazen oluşturulduğu göz önünde tutularak getirtilen ifraz krokilerinin 3402 sayılı kadastro kanunun 2. maddesinde öngörüldüğü biçimde gereği gibi yerine uygulanmalı, bu konuda bilirkişi sözlerinin denetlemeye keşif izlemeye olanağı sağlayan çevre parselleri de gösterir kroki tanzim ettirilmeli, tapu kaydında sözü edilen sınırların değişir nitelikte olup olmadığı araştırılmalı, ve tapu kayıtlarının yüzölçümleri ile dava dışı parsellere revizyon görüp görmediği araştırılmalı, tapu kayıtlarının taşınmazın tamamını veya bir bölümünü kapsadığının saptanması halinde anılan bölümlerin tapu kayıt maliki adına tapu kayıtlarının nizalı taşınmazı kapsamadığının saptanması halinde dava konusu taşınmazın öncesinin kime ait olduğu kimden kime geçtiği zilyetliğinin sürdürülüş biçimi olaylara dayalı olarak sorulup saptanmalı, davalı tarafın zilyet olduğunun kesin biçimde saptanması halinde herhangi bir kayıt ve belgeye dayanılmamış olması nedeniyle 3402 sayılı kadastro kanunun 14/2. maddesinden öngörülen 40 ve 100 dönüm araştırılması yapılmalı, ondan sonra toplanan ve toplanacak deliler birlikte değerlendirilmek suretiyle sonucuna göre karar verilmesi …”