509 sy. Tapulama Kanunu (17.07.1964 – 12.05.1966)

(01.08.1964 tarih 11769, devamı: 03.08.1964 tarih 11770, devamı: 04.08.1964 tarih 11771 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

(NOT: Bu kanun, Cumhuriyet Senatosunun 32 üyesi adına açılan bir dava sonucunda “….509 sayılı tapulama kanunun Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi sonunda yapılan oylama sırasında toplanma yeter sayısının var olmadığı ve böylece kanunun Anayasa’nın ve içtüzüğün öngördüğü şekillere riayet edilmeksizin çıkarıldığı Başkan’ın tebliğini ve diğer görüşme safhalarını tespit eden tutanaklar münderecatından anlaşılmakla ve bu sebeple Anayasa’nın 85. ve 86. maddelerine aykırı bulunan kanunun tümü, Anayasa Mahkemesinin 16/11/1965 gün ve 1964/38 Esas 1965/59 karar sayılı kararıyla şekil yönünden iptal edilmiştir. İptal edilen 509 sayılı Tapulama kanunu, iptal kararında belirlenen 12/5/1966 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. Anayasa Mahkemesi Kararı için bakınız: 12 Ocak 1966 Tarih 12200 sayılı Resmi Gazete)

BİRİNCİ BÖLÜM

Umumi hükümler

Kanunun konusu ve uygulama alanı

Madde 1- Tapulamaya başlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez belediye sınırları dışında kalan gayrimenkullerden tapusuz olanlarını bu kanun hükümlerine göre tapulamak ve tapulu olanlarında kayıtlarını bu kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle kadastro planları tanzim ve tapu sicilleri tesis olunur.

Bu kanunun tanzim ettiği idari ve kazai faaliyetler kanunun şümulü içinde bulunan bütün gayrimenkuller hakkında kadastro planlarının tanzimi, hak sahiplerinin doğru olarak tayinini ve tescile tabi gayrimenkullerin sicil harici bırakılmamasını istihdaf eder.

Kanunun uygulanması dışında kalan gayrimenkuller

Madde 2- Tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile aynı nitelikte olan sahipsiz kayalar, tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uyarınca orman sayılan yerler, tapulamaya tabi tutulmaz. Birlik sınırları içinde kalan bu gibi gayrimenkullerin tapulamaya tabi olup olmadığı hususunda ilgililer arasında anlaşmazlık, çıkarsa tapulama tutanağı ve krokisi yapılır. Anlaşmazlık sebebi tutanakla belirtilir.

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgili kanunların esasları dairesinde çözülür.

Bölge ve birlikler

Madde 3- Tapulama işleri için her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçeleri birer bölge, her bucak merkezi ile her köy birer birlik sayılır.

İl ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları dışında kalıp da bir bucak merkezine veya köye bağlı olmayan mahalleri, bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, bir birlik saymaya veyahut yakınlık ve sair hususiyetlerini gözeterek topluca veya kısım kısım bucak veya köylerin birlik sınırları içerisine almaya tapulama müdürü selahiyetlidir.

İdari teşkilatta değişiklik

Madde 4- Birlik genel sınırı dahilinde ilk parsel için tapulama tutanağı tanzim edildikten sonra, birlik tamamının veya bir kısmının, idari teşkilattaki değişiklik sebebiyle, bu kanunun tatbik sahası dışına çıkmış veyahut başka bir birlik dahilinde tapulamayı icap ettirmiş olması birlik dahilindeki tapulamayı durdurmaz. Tapulamaya bu kanun hükümleri dairesinde devam edilir.

Bu gibi gayrimenkullerin tapu kütükleri ayrıca tanzim ve alakalı tapu idaresine devrolunur.

İKİNCİ KISIM

Teşkilat

İdari teşkilat

Madde 5- Tapulama işleri her bölgede bir tapulama müdürü tarafından idare olunur. Her bölgeye lüzumu kadar kontrol mühendisi, fen ve tasarruf kontrol memurları ile en az dört teknisyen ve dört teknisyen yardımcısı, katip, daktilo, jaloncu ve hademe verilir.

Adli teşkilat

Madde 6- Genel mahkemelere aidolup da bu kanunun tatbikı ile ilgili dava ve işleri, tespit olunan usul ve esaslar dairesinde görmek üzere her bölgede tek hakimli ve Asliye Mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda (Tapulama Mahkemesi) kurulur. Bu mahkeme hakimleri, Hakimler Kanunu hükümlerine tabi olup tercihan hukuk hakimliği yapmış olanlar arasından seçilerek tayin edilir.

Mahkeme emrine lüzumlu kadar zabıt katibi, mübaşir ve hademe verilir. Zabıt katibi ve mübaşirler, adliye başkatip ve zabıt katibi hükümlerine tabidir.

İdari memurların tayini

Madde 7- Tapulama müdürleri, kontrol mühendisleri, gen ve tasarruf kontrol memurları, teknisyen ve yardımcıları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Re’sen, bu teşkilat mensuplarından ve bu maksatla açılmış ve açılacak kurs ve okullardan mezun olanlar arasından tayin edilir.

Katipler, tapulama müdürlerinin inhası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, hizmetliler ise tapulama müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından tayin olunurlar.

Bunların vazife ve selahiyetleri yönetmelik ile belirtilir.

Tapulama müdürünün vazifeleri

Madde 8- Tapulama Müdürü, bu kanunda ve yönetmelikte gösterilen vazifelerden başka, tapulama işlerinin çabuk ve düzeninde yürütülmesini sağlayacak her türlü tedbirleri alır ve memurların iş durumlarını takip eder.

Genel Müdürlüğün memurları vazifelendirme selahiyeti

Madde 9- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; merkez ve iller teşkilatında aylık veya ücretle çalışan herhangi bir memuru, yapılması Genel Müdürlüğe ait iş için orada Genel Müdürlük teşkilatı ve açık vazife bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın kadrosu ile birlikte dilediği yerde vazifelendirmek selahiyetine haizdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık işleri

Tapulama bölgelerinin tayini ve ilanı

Madde 10- Tapulama yapılacak bölgeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanlığın tasvibi ile tayin olunur. Bu husus tapulamaya başlamadan en az bir ay önce Resmi Gazetede bölge merkezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu il merkezinde mutat vasıtalarla ilan olunur.

Ayrıca radyo ve Ankara ile İstanbul’ da çıkan günlük birer gazetede ilan yapılır.

Tapulama birliklerinin tayini ve ilanı

Madde 11- Her birlikte tapulamaya başlama tarihi tapulama müdürü tarafından tayin olunarak, bu bölge merkezinde ve tapulanmasında başlanacak birliklerle bitişik birliklerde en az on beş gün evvel mutad vasıtalarla ilan edilir.

Bu ilanın bir sureti o birliğin bağlı bulunduğu en büyük mal memuruna tevdi ve keyfiyet bir tutanakla tevsik olunur.

Kayıt, harita ve planların çıkarılması

Madde 12- Her birliğe ait vergi kayıtları ile tapu kayıtları (üzerindeki bütün hak ve mükellefiyetleri, takyitleri ve şerhleri muhtevi olarak) birlikler itibariyle ayrı ayrı çıkarılır. Bu kayıtların aslına uygunluğu çıkaran memurlar tarafından tasdik olunur.

Tapulama müdürü, bütün resmi daireler, belediyeler, özel idareler ve müesseselerle şahıslar tarafından yaptırılmış harita ve planlardan lüzum gördüklerinin ve bunlara ait vesikaların örneklerini aldırabilir.

Mahalli mahkemelerden dava listesinin istenilmesi

Madde 13- Tapulama müdürü, birlikte tapulama işine başlamadan önce, mahalli hukuk mahkemelerinden o birlikteki gayrimenkuller hakkında tapulama ile ilgili olup, görülmekte bulunan davalarla, hükme bağlanmış olup ta henüz kesinleşmeyen davaların birer listesini alır.

Tapulama müdürü, bu listeyi tapu ve vergi kayıtları ile birlikte tesbitte nara almak üzere, teknisyen ve yardımcısına tevdi eder. Gayrimenkulün tespitinde, davanın mahiyetine göre ihtilaf mülkiyete ait ise maliki açık bırakılmak, hududa taalluk ediyorsa o kısım işaretlenmek suretiyle birlikteki parsel sırasına göre ilgili gayrimenkullerin tespitini yaptırarak tutanakları ekleriyle birlikte hemen tapulama mahkemesine verir.

Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o birlikte bulunan gayrimenkul hakkında mahalli hukuk mahkemelerince açılan davalar derhal tapulama müdürüne bildirilir. Bu halde tapulama müdürü yukarıki fıkralar hükmü dairesinde işlem yapar. Mahalli hukuk mahkemesinde görülmekte olan davanın konusu gayrimenkul hakkında, tapulama tutanağı tanzim edilince, keyfiyet hemen davanın konusu gayrimenkul hakkında, tapulama tutanağı tanzim edilince, keyfiyet hemen davanın görülmekte olduğu mahkemeye bildirilir. 

Bilirkişilerin seçilmesi

Madde 14- Tapulama müdürü, tapulaması yapılacak birliklerin muhtarı ile ihtiyar kurulu üyelerini ve belediye teşkilatı olan yerlerde belediye başkanını, o birliğin tapulamasına başlamadan önce, bölge merkezine davet ederek bu işlerin nasıl yapılacağını kendilerine anlatır. Köy ve belediye idaresinin en yüksek karar organını toplayarak bu işlerde bilgi sahibi altı bilirkişi seçmelerini ve adlarını bildirmelerini tefhim ve keyfiyeti bir tutanakla tevsik eder.

Bu bildiri üzerine, bir hafta içinde köy idaresinin veya belediyesinin en yüksek organı, muhtar veya belediye reisinin başkanlığında toplanarak salt çoğunlukla altı bilirkişi seçer. Birinci toplantıda çoğunluk bulunmazsa toplantı ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mevcudu ile seçim yapılır. Seçim neticesi karar defterine geçirilir. Seçilenlerin adları muhtar veya belediye reisi tarafından tapulama müdürüne bildirilir.

Bir birlikte birden fazla tapulama teknisyeni ile yardımcısının çalıştırılması halinde diğer her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir.

Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği takdirde veya üçüncü madde uyarınca bir bucak veya köye bağlı olmaksızın birlik sayılan mahaller için bilirkişiler o bölgenin mülkiye amirince seçilir.

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hususi sebeplerle birlik içindeki gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının durumunu o birlik bilirkişileri tayin edemezlerse, tapulama müdürünün müracaatı üzerine alakalı civar birlikler veya şehir ve kasaba halinden o bölgenin mülkiye amiri tarafından bilirkişiler seçilir.

Yemin

Madde 15- Bilirkişilere, tapulamaya başlamadan önce tapulama müdürünün daveti üzerine, tapulama hakimi veya aynı bölgedeki sulh hakimi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince yemin ettirilir ve keyfiyet tutanakla tevsik olunur.

Bilirkişiliği engelleyen haller

Madde 16- (40) yaşını bitirmemiş olanlarla kısıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş şekilde hükümlü bulunanlar bilirkişi seçilemezler.

Bilirkişi olarak dinlenemeyecekler

Madde 17- Bilirkişi seçilen kimseler.

a)      Kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait gayrimenkullerin tespitinde.

b)     Tespiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerden biri ile arasında davası bulunanlar.

c)      Tespiti yapılan gayrimenkul üzerine hak iddia edenlerle (a) bendinde yazılı derecede hısımlığı olanlar.

Bilirkişi olarak dinlenemezler.

Birlik sınırının tayini

Madde 18- Bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, teknisyen ve yardımcısı beraberce birlik genel sınırını tayin ve buna ait krokiyi tanzim ederler.

Bu hususta, o birlikte bitişik bölge veya birliklerin belediye başkanlarının, muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin ve genel sınırları tayin edilecek birliğe ait bilirkişilerle bitişik birliklerin varsa bilirkişilerin irae ve beyanlarından, köy sınırı kâğıtlarından, mahkeme ilamı ve benzeri vesikalardan, tapu ve vergi kayıtlarından istifade edilir.

Tapu veya vergi kaydı veyahut mülkiyet ve intifa bakımlarından kül teşkil eden gayrimenkul, teknik zaruret olmadıkça, aynı birlik sınırı içine alınır.

Teknisyen ve yardımcısının çizmiş olduğu birlik sınırına itiraz halinde tapulama müdürü işi inceler ve karara bağlar. Bu karar ilgili hazırsa tefhim, değilse tebliğ edilir.

Tapulama müdürünün kararına karşı terfim veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde tapulama hakimine itiraz edilebilir. İtiraz 15 gün içinde ve evrak üzerinde incelenerek karara bağlanır. Bu karar kesindir.

İtiraz tapulama işlemlerini durdurmaz.

Gayrimenkul sınırlarının belirtilmesi

Madde 19- Tapulaması yapılacağı ilan edilen birliklerde sınırları işaretlerle belirtilmemiş olan gayrimenkullerin sahipleri, mahalli icaplara göre, sınırlarını belirtecek şekilde işaretler koymaya ve bu işaretleri muhafaza etmeye ve uçakla fotoğraf alınacağının tebliğ halinde gerekli malzemesi idarece temin edilmek şartiyle bu işaretleri tapulama müdürü ve memurlar tarafından tarif olunacak şekle getirmeye mecburdurlar.

Tapulama teknisyen ve yardımcısının 21 inci medde uyarınca o mevki veya sokağa gittiği tarihe kadar gayrimenkul sahibi bu vazifesini yerine getirmezse 80 inci madde uyarınca cezalandırıldıktan başka, bu işlemler 75 inci maddede bahsi geçen tahsisattan ödenmek üzere teknisyen tarafından yaptırılır. Masraf tutarı tapulama tutanağına kaydedilir. Masraf tapulama harcı ile birlikte ve yanı usul dairesinde alakalıdan tahsil olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tesbit işleri

Tesbiti yapılacak mevkiin ilanı

Madde 20- Tapulama teknisyeni ve yardımcısı 12 ve 13 üncü maddeler gereğince alınacak kayıtlarla, listelerden ve bilirkişilerin vereceği bilgilerden faydalanarak tapulamasını yapacakları mevkii veya sokağa gidecekleri günü tespit ve en az iki gün evvel muhtar veya belediye başkanı marifetiyle ve mutat vasıtalarla birlikleri içinde ilan ettirir ve ayrıca bu hususta düzenlenecek ilan ihtiyar kurulunun çalışma yerinin veya belediye dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet bir tutanakla tevsik olunur.

Bu ilanda, belirli günde mal sahiplerinin ve diğer alakalıların gayrimenkullerinin sınırlarını göstermek ve iddialarını bildirmek için hazır bulunmaları ve bulunmadıkları takdirde gıyaplarında tapulama yapılacağı belirtilir.

Gayrimenkullerin tespit usulü

Madde 21- Tapulama teknisyeni ve yardımcısı belli günde beraberce gayrimenkulün bulunduğu yere giderler. Bilirkişiler, muhtar ve hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ve sair alakalılar muvacehesinde tapu ve vergi kayıtlarını ve ibrazı halinde imza mukabilinde teslim edecekleri sair vesikaları en az üç bilirkişinin ve muhtarın malumatına müracaat suretiyle tetkik ve mahallinde tatbik ederek parselleri sınırlandırır ve beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde hak sahiplerini tayin ederler. Bu suretle hak sahipleri tayin edilmiş olan parselleri ölçer veya hava fotoğraflarına işaretlerler.

Tahdit ve ölçü işinde tatbik edilmesi gereken klasik ve fotogrametrik metotlara ait teknik hususlar yönetmelik ile açıklanır.

Teknisyen ve yardımcısının takdir yetkisi

Madde 22- Teknisyen ve yardımcısı; bilirkişilerin mütalaasını kanaatbahş görmedikleri veya bilirkişiler o işte bilirkişilik yapamayacak durumda bulundukları takdirde, bilirkişilerin mütalaasiyle bağlı olmaksızın sair kimselerin mütalaa ve şahadetlerine müracaat edebilirler.

Şu kadar ki, bilirkişilerin beyanları hilafına yapılan tespitler, kayıt ve vesikalara istinat ettirilir ve mucip sebepler tutanaklarda belirtilir.

Tespitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir ekiple çalıştığı takdirde yerine ihtiyar kurulundan bir üye ikame olunur. Belediye teşkilatı olan birliklerde köy muhtarına ve ihtiyar kurulu üyesine terettübeden vazifeler, varsa mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar kurulu üyesi, yoksa belediye başkanı ve encümen üyesi tarafından görülür.

17 nci maddede gösterilen memnuiyet hükmü, tapulama teknisyeni ve yardımcısı ile muhtar ve belediye başkanı ve bunların yerine kaim olanlar hakkında da tatbik olunur.

Tapulama tutanağının tanzimi

Madde 23- Tapulama teknisyeni ve yardımcısı tetkikat ve tahkikat neticesinde elde ettikleri malumatı ve bu husustaki kanaatlerini her gayrimenkul için açacakları bir tutanağa yazarlar.

Teknisyen ile yardımcısı arasında görüş ayrılığı çıktığı takdirde teknisyenin oyu tercih olunur. Yardımcısı muhalefet sebeplerini tutanağa kaydeder.

Tapulama tutanakları, teknisyen ve yardımcısı ile muhtar, bilirkişiler, mütalaa ve şahadetlerine müracaat edilen diğer kimseler, orada hazır bulunan alakalılarla bitişik gayrimenkul sahipleri ve tespite itiraz edenler varsa bunlar veya mümessilleri tarafından imza edilir. İmzadan istinkaf halinde keyfiyet o şahsın imzasının yerine yazılarak diğer hazır bulunanlar tarafından tasdik olunur.

Tutanağın ihtiva edeceği hususlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yönetmelik ile tespit edilir.

Tutanakların tevdii

Madde 24- Her birlikte tapulama işinin bitiminden sonra teknisyen ve yardımcısı tarafından tapulama tutanakları; gayrimenkullerin parsel numaraları sırasına göre maliklerinin ad ve soyadlarını, tutanağı iliştirilen belgelerin sayısını ve gayrimenkullerden itirazlı olanları gösterir iki nüsha cetvel ile birlikte tapulama müdürüne verilir.

Müdür tarafından cetvelin bir nüshası imzalanarak iade olunur. İkinci nüshası evrakı müsbite mahiyetinde saklanır.

Tutanakların tetkiki

Madde 25- Tapulama müdürü 24 üncü madde gereğince kendisine verilen tutanakları en kısa bir zamanda tetkik ederek noksan veya yanlışlıklar görürse ilgili teknisyen ve yardımcısına ikmal ve tashih ettirir.

İkmal ve tashih, alakalıların haklarına müessir bulunuyorsa, bu hususta tapulama tutanaklarının tanzimindeki esaslara riayet olunur.

Tutanakların askı ilanı

Madde 26- Tapulama müdürü; tapulaması biten birliklerde mevcut gayrimenkullerin tespit durumunu ve maliklerini ve varsa itiraz edenleri gösteren bir cetvel hazırlayarak birliklerde ihtiyar kurulunun veya belediye başkanının çalışma yerinin kapısına ve ayrıca bölge merkezinde belediye başkanının göstereceği yere (30) gün astırmak suretiyle, itirazı olanların bu müddet içinde tapulama müdürlüğüne müracaat etmelerini ilan eder.

Cetvelin asıldığı ve askıdan indirildiği tarihler tutanak ile tevsik olunur. (30) günlük itiraz müddeti, yerlerine en son asılan cetvelin asıldığı tarihin ertesi gününden işlemeye başlar.

Tapulama müdürü; henüz tapulaması nihayete ermeyen birliklerde bir mahalle veya mevkiden daha küçük olmamak şartı ile tespitleri ikmal edilen gayrimenkullere ait tutanakları teknisyen ve yardımcısından alarak yukarıdaki esaslara göre ilan etmeye salahiyetlidir.

Bu kanunda yazılı müddetlerin hesabında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükmü uygulanır.

Tutanakların tasdiki

Madde 27- (30) günlük itiraz müddeti geçtikten sonra itirazsız olan tapulama tutanaklarına ait tespitler kesinleşir. Tapulama müdürü müddetin bitimini takiben günün tarihini koyarak tutanakları tasdik eder.

İtirazların komisyonda tetkiki

Madde 28- İtirazlı tutanakları tetkik etmek üzere tapulama müdürünün başkanlığında fen ve tasarruf kontrol memurlarından müteşekkil bir “Tapulama komisyonu” kurulur.

Bölgede harita ve kadastro yüksek mühendis veya mühendisi mevcutsa fen kontrol yerine üye olarak bunlar alınır.

İcabı halinde komisyon veya üyelerden biri veya ikisi mahallinde tetkikat ve tahkikat yapar. Alakalıları dinler, elde edeceği neticeye göre işi karara bağlar.

Komisyonun kararı, tapulama müdür tarafından itiraz eden ile lehine tapulama tespiti yapılana tebliğ olunur. Alakadarlar tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde tapulama mahkemesine dava açtıkları takdirde tapulama tutanağı ve ilişikleri tapulama hakimi tarafından celp ve ihtilaf 6 ncı bölümde yazılı hükümler dairesinde hallolunur.

Tapulama komisyonu kararı aleyhinde (30) gün içinde dava açılmadığı takdirde komisyon kararı kesinleşir ve keyfiyet tapulama müdürü tarafından kararın altına yazılarak tasdik olunur.

İtirazları inceleme süresi ve sonuçları

Madde 29- Tapulama komisyonu, askı ilanının bitiminden itibaren üç ay içinde itirazlı tutanakları tetkik ederek karara bağlar. Bu süre içinde karara bağlanamamış olan itirazların, geri kalış sebepleri kararda belirtilmek suretiyle, üç ayın bitiminden sonra da incelenmesine devam edilir.

Komisyon, itirazın mahiyeti itibariyle işin halline kendisini selahiyetli göremediği hallerde, sebebi belirtilmek suretiyle itirazlı tutanaklar müdür tarafından derhal tapulama mahkemesine tevdi olunur.

Plan ve kütüklerin tayini ve tapu senetlerinin verilmesi

Madde 30- Tapulama müdürü tarafından tasdik edilen tutanaklarla, tapulama komisyonunun kesinleşen kararlarına ait tutanaklar, birlikler itibariyle parsel numarasına göre ve tutanakların tasdik tarihi, tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle tapu kütüklerine geçirilir. İtirazlı olup tapulama komisyonunca tetkik edilmekte olan veya tapulama mahkemesine intikal etmiş bulunan gayrimenkullerin parsel numaralarına ait kütük sayfaları boş bırakılır.

Kütüğe geçirme işlerinde mahalli tapu teşkilatı memurları çalıştırmaya Genel Müdürlük selahiyetlidir.

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten sonra çaplı tasarruf vesikaları veya çapları ayrıca verilmek üzere tapu senetleri alakalılarına dağıtılır ve kütüklerle tutanaklar ve sair fer’i siciller mahalli tapu idarelerine devir ve teslim edilir. Tanzim olunacak üç nüsha devir cetvelinin birisi tapulama müdürlüğüne, diğer tapu dairesinde saklanır ve üçüncü nüshası kütük ve pafta örnekleriyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

Pafta ve foto planlar fenni esaslar dairesinde tanzim edildikten sonra teknisyen ve teknisyen yardımcısı tarafından imzalanır. Bunlar bölgede bulunan harita ve kadastro yüksek mühendisi veya bunların yerine vazife gören fen kontrol memuru tarafından fenni kontrol yapıldıktan sonra tasdik olunur.

Sicillerin hukuki kıymeti ve sukutu hak müddeti

Madde 31- Tapulamaya müsteniden tesis olunan tapu sicilleri, aksi hükmen sabit oluncaya kadar muteberdir.

Bu sicillerde belirtilen haklara tescilleri tarihinden itibaren on sene geçtikten sonra, tapulamaya takaddüm eden sebeplere dayanılarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar

Tapuda kayıtlı gayrimenkuller

Madde 32- Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise;

a) Bu kanunda zilyet lehine mevcut hükümler mahfuz kalmak şartiyle, kayıt sahibi, kayıt sahibi ölmüş ise, mirasçıları adına ve eğer mirasçıları tayin olunamazsa ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına tespit edilir.

Mirasçılardan biri veya birkaçı mirasçıların ve hisse miktarlarının tayinini itiraz müddeti içinde dava yolu ile tapulama hakiminden talebedebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine göre aranılacak belgelere istinaden idareden de isteyebilirler.

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinatla henüz kütükler tapuya devredilmemiş ise tapulama müdürü, devredilmiş ise tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapılacak intikal muamelerinin intikal harç ve resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur.

b) Kayıt sahibi veya mirasçılardan başkası zilyet bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mirasçılarının tapulama teknisyeni ve yardımcısı huzurunda muvafakatleri halinde zilyet adına tespit olunur.

Noter tarafından tespit ve tevsik edilen muvakkat beyanı huzurda yapılmış sayılır.

c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa, zilyet kayıt sahibinden veya mirasçılarından veyahut bunların mümessillerinden gayri resmi surette temellük ettiğini, bunların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik ettiği ve ayrıca en az on sene müddetle zilyet bulunduğu takdirde zilyet adına tespit olunur.

d)     Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm verilmiş ve yahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise, nizasız ve fazılasız yirmi sene müddetle ve malik sıfatiyle zilyet bulunan kimse adına tespit olunur.

Tapusuz gayrimenkuller

Madde 33- Tapuda kayıtlı olmıyan ve beher parçasının yüzölçümü yüz dönüme kadar olan (Yüz dönümü dahil) gayrimenkul, nizasız ve fasılasız ve en az yirmi seneden beri malik sıfatıyle zilyedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına tesbit olunur.

Aynı şahsın yekdiğerine bitişik olup da, yüzölçümü toplamı yüz dönümden fazla bulunan müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı ayrı sebeplere istinad ettiği takdirde, beher parçanın yüzölçümü yüz dönümü geçmemek ve zilyedliğe ait diğer unsurlar mevcutolmak şartiyle, zilyedi namına tesbit olunur.

Yüzölçümü yüz dönümü geçen müstakil parçaların veya aynı şahsın aynı sebeb dayanarak zilyed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüzölçümleri yüz dönümü aşan birden fazla parçalardan her birinin yüz dönümlük kısmı, zilyedliğe ait birinci fıkrasındaki unsurların mevcudiyeti halinde zilyedi tesbit olunur.

Bunların yüz dönümü geçen kısmının zilyedi namına tesbit edilebilmesi için zilyedliğin ayrıca, aşağıda yazılı belge ve kayıtlardann biri ile tevsikı lazımdır.

a)      On yıl veya daha önceki vergi kaydı,

b)     Zilyed lehine katiyet kesbetmiş olan ilamlar,

c)      Tasdikli irade suretleri ve fermanlar,

d)     Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya senedi,

e)      Kayıtları bulunmıyan tapu veya mülga Hazinei Hassa senedi veya muvakkat tasarruf ilmühaberi,

f)      Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları,

g)     Mülkname, muhasebatı atîka kalemi kayıtları,

h)     Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri,

i)       Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları,

Taksim halinde

Madde 34- Tapuda kayıtlı gayrimenkulün malikleri veya bunların mirasçıları ve tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkulün 33 üncü madde gereğince tahakkuk eden zilyetleri arasında taksim edildiği belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile sabit olduğu takdirde, gayrimenkuller taksim veçhile zilyetleri adına tespit olunur.

Umumun istifadesine mahsus köy orta malları

Madde 35- Mera, yayla, kışlak, otlak, harman yeri, Pazar ve panayır yerleri gibi ammenin istifadesine tahsis edildiği veya kadimden beri umumun istifade ve intifa ettiği, belgelerle veya bilirkişi şahit beyanı ile tevsik edilen orta malı arazi sınırlandırılır, parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır.

Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirtilen gayrimenkuller, hususi kanunlarında yazılı hükümler mahfuz kalmak üzere hususi mülkiyete konu teşkil etmezler.

Kamu hizmetlerinde kullanılan köy orta malları

Madde 36- Namazgâh, mezarlık, yunak, köy odası ve köy bütçesinden veya yardımlarla yapılan cami, okul ve tesisleriyle, kitaplık ve sağlık tesisleri gibi kamu hizmetinde kullanılan gayrimenkuller, sınırı içinde bulunduğu köy tüzel kişiliği adına,

Tapu kayıtlarına veya özel kanunlarına göre hazine, özel idare veya belediyeye ait bu gibi gayrimenkuller adı geçen tüzel kişiler adına.

İhya

Madde 37- Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup kamu hizmetlerine tahsis olunmayan taşlık ve delicelik araziden 27.3.1950 tarihinden önce masraf ve emek sarfı ile bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik veya tarla haline getirilmek suretiyle ihya edilmiş gayrimenkuller, Hazine adına tespit ve tescil olunur. İhya edenlerle kanuni veya akdi halefleri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanunun muaddel geçici maddesi hükmü uygulanır.

Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine tarafından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o yerde tatbik edilinceye kadar ahara temliki tasarrufta bulunamayacağı gibi, ihya edenlerle haleflerinin zilyedlikleri ihlal olunamaz. Bu cihet tapulama tutanağında belirtilir ve kütüğün şerhler hanesine işaret olunur.

Bu hükümler dışında ihya edilmiş veya ihyasına başlanmış olan gayrimenkuller doğrudan doğruya Hazine adına tespit ve tescil olunur. Özel kanunlar hükümleri saklıdır.

Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında şartları uygun bulunduğu takdirde 33 üncü madde hükmü uygulanır.

Hazine adına tespit   

Madde 38- Yukarıdaki maddelerin hükümleri dışında kalıp da tescile tabi olan gayrimenkuller Hazine adına tespit olunur.

Takyitler ve mülkiyetin gayrı aynî haklar

Madde 39- Tapuda kayıtlı gayrimenkulün zilyet lehine, tespitinde, gayrimenkulün takyidinden, mülkiyetin gayri ayni haklardan, tedbirlerden ve hacizlerden mütevellit üçüncü şahısların hakları saklı tutulur. Tapu kayıtlarındaki bu nevi hak ve mükellefiyetler tapulama tutanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir.

Muhdesat

Madde 40- Gayrimenkul üzerinde arzın malikinden başkasına ait muhdesat mevcut ise, muhdesatın cinsi ve ihdas tarihi tutanağın iktisap sebebi sütununda izah edilmek suretiyle muhtesatın sahibi tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir.

Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller

Madde 41- Bu bölümde aksine hüküm bulunmayan hallerde, Türk Kanunu Medenisi ile diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin hükümleri uygulanır.

Kayıt ve belgelerin kapsamını tayin

Madde 42- Değişmez ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı tapu kayıtları ile diğer belgelerin muhtevasını tayinde, kayıt ve belgelerde gösterilen sınıra itibar olunur. Özel kanunların kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesini göz önünde tuttuğu haller saklıdır. Ancak hazine ve özel kanunları hükümlerine göre miktar üzerinden satılan tefviz veya tahsis veya parasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık, satış, tefviz veya dağıtım tarihinden başlayarak on yıl geçmiş ise miktarına bakılmadan kayıt sahibi adına tespit edilir; on yıl geçmemiş ise miktar fazlası hakkında 5618 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükmünün kayıt sahibi lehine uygulanıp uygulanmayacağı en büyük mülkiye amirinden sorularak alınacak karşılık uyarınca işlem yapılır.

Değişilebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlı tapu kayıtları ile diğer belgelerin muhtevasını belirtmekte, kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar olunur.

Kayıt ve belgeler haritaya dayanmakta ise yerine uygulama kabil olduğu takdirde haritaya itibar olunur.

Bu maddede yazılı gayrimenkullerde husule gelen miktar fazlalıklarında da şartları uygun bulunduğu takdirde 33 üncü madde hükmü uygulanır.

Miktar fazlasının ifrazı

Madde 43- Kayıt ve belgelerde yazılı miktarlara itibar edilmesi gereken hallerde, kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir.

Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelerle dayanan tespitlerde, miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir.

Zilyed tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır.

Bu madde hükmüne göre ifraz olunan miktar fazlalıkları hakkında zilyed lehine tespit şartları mevcut olmadığı takdirde, fazlalık Hazine adına tespit olunur. Şu kadar ki, fazlalığın bulunduğu sınırda 35 inci medde de yazılı gayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakkında o madde hükmü uygulanır.

Kısmi iktisap ve şayi hissenin iktisabı

Madde 44- Gayrimenkul tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, onun ifrazı kabil bir kısmının veya şayi hissesinin, bu kanunda zilyed lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir.

Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerinin eklenmesi

Madde 45- Bu bölümde zilyed lehine tanınan haklardan zilyedin akdi veya kanuni halefleri faydalanabilecekleri gibi birbirine halef olan zilyedlerin zilyetlik müddeti eklenir.

Evvelce kadastrosu yapılan yerlerle müseccel ormanlar

Madde 46- Bir birlik sınırları içinde evvelce kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan yerler yeniden tapulanmayarak o birlikte tapulamanın bitiminde son parsel numarasından sonra numaralamaya devam edilmek suretiyle o birliğin tapu kütüğüne aktarılarak olduğu gibi yazılır. Bu gayrimenkullerin eski tapu kütüklerindeki kayıtları kapatılmakla beraber paftalarında da buna göre gerekli düzeltme yapılır.

Birlik sınırları içinde evvelce kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerler, yanlışlıkla ikinci bir defa tapulamaya tabi tutulmuşsa, ikinci tapulama ne safhada bulunursa bulunsun, bütün sonuçları ile birlikte hükümsüz sayılır.

Orman Kanunu uyarınca tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait kayıtlar, müseccel bulunduğu birliğin tapu kütüğüne olduğu gibi aktarılır.

ALTINCI BÖLÜM

Uyuşmazlıkların Tapulama Mahkemesinde çözülmesi

Genel olarak görev

Madde 47- Tapulama mahkemesi; gayrimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayri ani haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarını çözümleyebileceği gibi istek üzerine veraset belgesi verir, velisiz ve vasisiz küçüklere ve kısıtlılara yalnız tapulama işlerinde yetkili olmak üzere kayyım tayin eder, Küçüklerin ve kısıtlıların menfaatlerini korumak amacı ile Türk Kanunu Medenisinin hakimin iznine şart kıldığı hallerde bu izni verir.

Tapulama mahkemesi, vazifesine giren işlerde ihtiyati tedbir kararı verebilir. Kararı hemen tapulama müdürüyle o yerin tapu idaresine bildirir. Tedbir kararı tarihinde gayrimenkulun tapulama tutanağına henüz itiraz edilmemiş ise kararı alan taraf, karar tarihinden itibaren on gün içinde tutanağa itiraz etmekle zorunludur. Bu müddet içinde itiraz edilmezse tedbir hükümsüz kalır.

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihinden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzeltilmişse o tarihten sonra doğan haklara ilişkin uyuşmazlıklarla, taksim, izaleyi şüyu veya muhtesata tebaan temellük, muhdesatın kal’i ve hedmi gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte hüküm almayı gerektiren isteklerin incelenmesi tapulama mahkemesinin görevi dışındadır.

Zaman bakımından görev

Madde 48- Tapulama mahkemesinin görevi her gayrimenkul hakkında tapulama tutanağının düzenlediği tarihte başlar.

Bu mahkeme:

a)    Mahalli hukuk mahkemelerinden 50 nci madde uyarınca tapulama mahkemesine devredilen dava dosyaları ile ilişkin uyuşmazlıkları,

b)   26 ncı maddede belirtilen askı ilanı içinde açılacak veya tapulama müdürü tarafından verilecek itirazlı işlere ait davaları, 28 nci maddeye göre tapulama komisyonu kararları aleyhine müddeti içinde açılacak davaları,

c)    Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dava konusu gayrimenkuller hakkında davanın derdest bulunduğu süre içinde yapılacak diğer itirazları,

İnceler ve çözer.

Tapulama işlerinde 3553 sayılı Kanun hükmü uygulanmaz.

Yer bakımından görev

Madde 49- Tapulama mahkemesinin yer bakımından görevi, bulunduğu bölgedeki birliklerin genel sınır krokisinde belirtilen sınırları belli edilir.

İdari kuruluşta değişiklik yüzünden, sonradan başka bir bölgeye bağlanan birliklere ait uyuşmazlıkları çözmeye o birliğin tapulamaya başlandığı tarihte bağlı bulunduğu bölgenin tapulama hakimi yetkilidir.

Mahalli mahkemelerde görülmekte olan davaların devri

Madde 50- Mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan tapulama ile ilgili bulunan ve kesinleşmiş gayrimenkul davaları hakkında o gayrimenkul için tapulama tutanağı tanzim edildiği tarihte bu mahkemelerin vazifesi sona erer ve davalara ait dosyalar tapulama mahkemesine re’sen devrolunur.

Tapulama Mahkemesinde görülmekte olan davaların o yer mahkemelerine devri

Madde 51- Tapulama işlerinin bir bölgeye tamamlanarak tapu kütük ve dayanağı belgelerin mahalli tapu idaresine devrinden altı ay sonraya kadar tapulama mahkemesinde hükme bağlanmamış davalara ait dosyalar o yer aslıya mahkemesine devrolunur. Bu mahkemelerde davaya kaldığı noktadan, bu kanunda yazılı usule göre devam olunur. Bu süreyi uzatmaya Adalet Bakanı yetkilidir. Yargıtay’ dan bozularak yollanacak davalar hakkında da bu madde hükmü uygulanır.

Mahkemede tatbik edilecek esaslar

Madde 52- Tapulama mahkemelerinde ve 51 inci madde uyarınca devredilen davalar hakkında mahalli asliye mahkemelerinde veyahut tapulama tespitleri aleyhine sonradan mahalli mahkemelere açılacak davalarda bu kanunun beşinci bölümünde yazılı esaslar uygulanır.

Deliller

Madde 53- Beşinci bölümdeki esasların uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda 33 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartiyle her türlü delile dayanılarak hüküm verilebilir.

Yeniden ölçme veya tapulama planında değişiklik yapmak gerektiği hallerde bu işlem mahkemece tapulamada uygulanan fenni usullere göre tapu fen memuruna veya kadastro veyahut tapulama fen elemanına yaptırılır.

Hâkimin takdiri

Madde 54- Hâkim; tarafların delilerini topladıktan sonra re’sen tahkikatı genişletmek, lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplama ve delilleri serbestçe takdir etmek yetkisini haizdir. Tahkikattan elde edeceği kanaate göre beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde karar vermek ve gayrimenkulün kimin adına tescil edileceğini belirtmekle mükelleftir. Gayrimenkulün ölü bir şahsa ait olduğu tahakkuk eder ve alakalılar mirasçıların tahkikini istemezlerse ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir.

Muhkem kaziye

Madde 55- Tapulama mahkemesi kararları davada taraf olanların leh ve aleyhinde muhkem kaziye teşkil eder. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında mahkemece tesis edilen hüküm tarafları da bağlar.

Vekâlet

Madde 56- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkanlar mahfuz kalmak şartiyle, tapulama işlerinde neseben ve sebeben usul ve füru, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) neseben ve sebeben civar hısımları, karı, koca dahi tevkil edilebilirler.

Bir gayrimenkulda menfaaletir zıt olmıyan kimseler de yek diğerini tevkil edebilir.

Vekâletname ve vekâlet ücreti

Madde 57- Tapulama işlerinde, köy ihtiyar kurulu, sulh hakimi veya tapulama hakimi tarafından tasdik edilmiş vekaletnameler de muteberdir.

Avukat veya dava vekili ile takip edilen davalarda vekalet ücreti davanın önemi, vekilin sarf ettiği emek, tarafların davada hüsnüniyetle hareket edip etmediği ve nasafet kuralları göz önünde tutularak maktuan takdir ve tayin olunur.

Şu kadar ki, takdir edilecek vekalet ücretinin miktarı, gayrimenkulün değerine göre avukatlık ücret tarifesinin tayin ettiği nispi ücret sınırlarının üstünde olamaz.

Muhakeme usulü

Madde 58- Bu kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmıyan hallerde şifahi muhakeme usulü uygulanır.

Adlî Tatil

Madde 59- Tapulama Mahkemeleri adli tatile tabi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun müddetlerin adli tatil sebebiyle uzatılmasına dair hükümleri uygulanmaz.

Tapulama Mahkemesine açılacak davalar ve itiraz yolu ile gelen işler

Madde 60- Tapulama hâkimi askı ilan süresi içinde kendisine verilen itiraz dilekçesini verildiği tarihi imzası ile belirttikten sonra derhal tapulama müdürüne gönderir. Müdür tarafından dilekçe ile ilgili tapulama tutanağı ile birleştirildikten sonra 28 inci madde uyarınca işlem yapılır.

Tapulama hâkimi tapulama komisyonu karaları aleyhine süresinde açılacak davalar ve tapulama müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak itirazlı gayrimenkullere ait tapulama tutanakları hakkında dava dosyası açar. İlgililerin başvurmalarını beklemeksizin uyuşmazlığın çözülmesine etkili kayıt ve diğer bilgileri tapulama komisyonu kararı ile tutanakları ve ilişkilerini ilgili dairelerden getirir.

İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilekçesinde bildirmeye mecburdur. Dilekçede bu husus bildirilmemiş ise hakim, 62 inci madde uyarınca gönderilecek davetiye ile bu hususların bildirilmesi gerektiğini tebliğ eder. Muteriz en geç ilk duruşma oturumuna gelmez veya itiraz sebep ve delillerini bildirmezse itiraz etmemiş sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye kağıdında açıkça belirtilir.

Muteriz, teknisyene, tapulama müdürüne veya komisyona yapmış olduğu itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değildir.

Mahalli mahkemelerden devredilen davalar hakkında yapılacak işlem

Madde 61- Tapulama Hâkimi; mahalli mahkemelerden devredilen dava dosyaları ile 13 üncü madde gereğince müdür tarafından tevdi edilecek tapulama tutanaklarını birleştirerek 26 ıncı maddede yazılı askı ilanını yaptırır. İlan süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. Henüz hükme bağlanmamış olan davalara kaldıkları noktadan bu kanunda gösterilen esas ve usul dairesinde devam olunur.

Mahalli mahkemelerince verilmiş olan hükümlerin kesinleşmesi ilamın tebliğine bağlı bulunuyorsa, ilam tapulama hakimi tarafından re’sen ilgililere tebliğ olunur.

İlk duruşma oturumu, ilân ve davetiye tebliği

Madde 62- Tapulama hâkimi 60 ncı madde gereğince dosyalarını tamamladığı işlerin ilk duruşma oturumunu birlik mahallinde açar. Aynı birlikteki davalara aynı veya sonraki günlerde bakılır. Tapulama hâkimi birliğe gideceği günleri ve göreceği davaları ve dava edenlerle edilenlerin ad ve soyadlarını en az sekiz gün önce köy odası veya belediye kapısına astıracağı bir çizelge ile o birlikte ilan eder. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün askıda kaldığı ihtiyar kurulu veya belediye tutanağı ile belirtilir. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün önce mahkeme ilan tahtasına astırılır.

Duruşmanın yapılacağı gün, davanın taraflarından olup ta dava dosyasında kimlik ve adresleri belli olan kişilere ve tüzel kişilerin o bölgedeki işlerine bakan temsilcilerine davetiye ile ayrıca tebliğ olunur.

Davada takipsizlik ve itirazın düşmesi

Madde 63- Tapulama mahkemesince gıyap kararı tebliğ edilmez, hazır bulunanların yüzlerine karşı ve gelmeyenlerin huzurlarına bakılmaksızın duruşma yapılır. Taraflardan hiçbiri gelmezse dosya muameleden kaldırılmaz, hâkim 54 üncü maddeye göre re’sen gerekli tahkikatı yaparak işi karara bağlar.

Muterizin itirazından vazgeçmesi veya 60 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz etmemiş sayılması hallerinde tapulama hâkimi bu cihetleri zabıtla tespit ederek ilgili tapulama tutanaklarının, kütükler tapu dairesine devredilmemiş ise tapulama müdürüne, devredilmiş ise tapu idaresine geri verilmesine karar verir. İtirazın yenilenmesi yolundaki iddialar idareten dinlenmiyerek ilgili gayrimenkullerin tespit veçhile kütüklere tescilleri yapılır.

60 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz etmemiş sayılması halinde muterizin mahalli mahkemelerde dava açmak hakkı saklıdır.

Duruşmanın taliki halinde

Madde 64- İlk duruşma oturumunda hüküm verilmesi kabil olmıyan hallerde, sonraki oturumlar bölge merkezinde yapılır. Talik kararında, sonraki oturumun nerede ve ne zaman yapılacağı hazır bulunanlara açıklanır.

Her duruşma tutanağında oturumun nerede ne zaman açıldığı belirtilir.

İlamın muhtevası ve tebliği

Madde 65- Tapulama mahkemesi ilamları, asliye mahkemesindeki usule göre düzenlenir ve re’sen taraflara tebliğ olunur. Dava dosyasında ikametgâhı ve kimliği belli olmayan tarafa tebligat umumi hükümler gereğince ilan yolu ile yapılır.

Mahkemenin kararı tapulama planının geometrik durumunda değişikliği gerektiriyorsa bu değişikliği belirten plan ilama eklenir.

Kanun yollarına müracaat

Madde 66- Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı kanun yoluna başvurmada asliye mahkemelerindeki usul uygulanır.

Tapulama hakimi, kanuni sürenin geçmesinden sonra temyiz veya karar tashihi yollarına başvurulmuş olması halinde isteğin reddine, süresi içinde temyiz veya karar tashihi isteğinde bulunup da dosyanın temyize gönderilmesinden önce ferağat halinde ve yahut dosyanın temyize gönderilmesi için gerekli masrafların verilen uygun mehle rağmen ödenmemesi halinde kanun yoluna başvurmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verir ve durumu ilgili tarafa tebliğ eder. Bu kararların temyizi kabildir.

İlamların infazı

Madde 67- Mahkeme kesinleşen ilamları dayanakları olan dava dosyaları ile birlikte doğrudan doğruya tescil olunmak üzere tapulama müdürüne ve eğer o birliğin evrakı ve kütükleri devredilmişse tapu idaresine verir.

Planda değişiklik yapılmasını gerektiren ilamların infazında, tapulama planı üzerindeki düzeltmeler ilama ekli plana göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Memurlara verilecek eşya

Madde 68- Tapulama işlerinde çalışan bütün memurlara ve hizmetlilere vazifeleri sırasında çalışmalarının ve yaşamalarını kolaylaştıracak her çeşit demirbaş eşya ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce lüzumlu görülecek eşya verilir.

Veraset ve İntikal vergisi

Madde 69- Bu kanuna göre hibe ve intikal suretiyle tespit edilen gayrimenkuller hakkındaki işlemler, veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır.

Ancak, bu durumdaki gayrimenkullerin listesini, tescillerinden sonra bir ay içinde tapulama müdürü Maliye dairesine vermekle yükümlüdür. Tescil işinin tapu idaresince yapılması halinde bu sorumluluk tapu idaresine düşer.

Tapulama harcı

Madde 70- Bu kanun hükümlerine göre tapulaması yapılan gayrimenkullerden tapu kaydı ile malik olan kimse veya mirasçıları adına yapılan tescillerde beher dönüm ve küsurundan üç lira, bunun dışındaki tescillerde altı lira harc alınır. Şu kadar ki, her parsel için alınacak harc miktarı on liradan aşağı olamaz.

Harcın tahakkukunda bir dönüm (1 000) metre kare sayılır.

Tapulama harclarının tahakkuku

Madde 71- Tahakkuk ettirilecek tapulama harcları için mükellefin adı, soyadı, adresi, gayrimenkulün cinsi, kütük sayfa numarası, yüzölçümü ve harc miktarı gösterilmek suretiyle tapulama müdürü tarafından her birlik için dörder nüsha çizelge düzenlenerek iki nüshası maliyeye, bir nüshası tapu idaresine verilir. Dördüncü nüsha çizelge köy odasına veya belediye kapısına asılarak durum mutat vasıtalarla ilan ve bir tutanakla belli edilir.

Tapulama harçlarının tahsili:

Madde 72- Tapulama harcları; ihtilafsız işlerde cetvelin asıldığı, ihtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihten sonra ilk gelecek ay başında başlamak üzere (300) liraya kadar olan harclar altışar aylık müsavi taksitte ve bir yılda, (300) lirayı geçen harclar her altı aylık taksit (150) liradan az olmamak üzere iki senede altışar aylık müsavi taksitler halinde Amme Alacaklarının Tahsili Usulsü hakkındaki Kanuna göre tahsil olunur.

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu hakkı mahfuz kalmak şartiyle, o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan her hangi birinden tahsil olunur.

Harç ve resimden muaflık

Madde 73- Tapulama işleri dolayısı ile müdür veya memurlara ve tapulama mahkemelerine yapılacak itiraz ve davalara ait evrak ve tutanaklar, verilecek idari ve kazai kararlar ve icra edilecek tebligat ve verilecek çaplı tasarruf belgeleri ve benzeri her çeşit evrak Damga Resmi ve Tayyare resminden ve diğer harç kaydiye ve resimlerden muaftır.

Tapulama hakiminin ve bilirkişilerin reddi, merci tayini, davanın ihbarı, davaya müdahale, ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yollarına başvurma ve eski hale getirme gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun taraflara ve üçüncü şahıslara tanıdığı hakların kullanılması halinde de birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Muaflıktan istisna

Madde 74- Tapulama mahkemesi ilamlarından, o ilamda karara bağlanan parsellerin her biri için on lira ilam harcı alınır. Bu harç aynı davada elli lirayı geçemez ve haksız çıkan tarafa yükletilir. Taraflar kısmen haklı ve kısmen haksız çıkmışlarsa, takdir edilecek oran içinde paylaştırılır.

Davanın ilk oturumunda davadan feragat veya davayı kabul veya sulh ile davadan ilgisini kesen taraf ilam harcı ile ilzam edilemez.

Temyiz ve karar tashihi istekleri peşin harca tabi değildir. Ancak, bu isteklerin Yargıtayca reddi halinde on lira, hükmün Yargıtayca tasdiki halinde, tapulama mahkemesi ilamındaki miktar kadar harc alınır.

Zaruri mahkeme masrafı:

Madde 75- Tapulama mahkemelerinde ve 51 inci madde uyarınca devredilen davalar hakkında mahalli asliye mahkemelerdi itiraz ve davaların gerektirdiği zaruri masraflar, haksız çıkan tarafa yükletilmek üzere, bütçeye konulan ödenekten harcanır.

Birden fazla dava için yapılan masraflar,ihtilaflı parsellerin sayısı ile orantılı olmak üzere paylaştırılır. Davada taraflar kısmen haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa, bu masraflar takdir edilecek oran içinde taraflara yükletilir.

Birliklerde ilk duruşma oturumu, ödenek bulunmaması gibi sebepler yüzünden açılamıyor veyahut gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat gibi işlemler mahkemece re’sen lüzumlu görülmüş olduğu halde aynı sebepler yüzünden yapılamıyorsa, tarafların, hakim ve diğer görevlilerin yevmiyelerini, keşif ve tatbikatın gerektirdiği sair giderleri vermeleri ve mütad aracı da sağlamaları halinde ilk duruşma oturumu açılabilir ve arazi üzerinde gerekli görülen sair işlemler yerinde yapılabilir.

Bu halde yapılan işlemlerin masrafı, davada haksız çıkan tarafa yükletilir. Taraflar kısmen haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa oranları takdir ve tayin edilerek ilamda gösterilir.

Tapulama Mahkemesinin kararlarına karşı kanun yollarına başvuran taraf, posta ve tebliğ masraflarını ödemekle zorunludur.

Mahkeme harç ve masraflarının tahsili

Madde 76- Tapulama mahkemesinde ve 51 inci madde uyarınca mahalli asliye mahkemesine devredilen davanın gerektirdiği zaruri masraflarla ilam harçları, hakim tarafından hükmün kesinleşmesi tarihinden başlayarak on beş gün içinde yazılacak bir tezkere ile ilgili vergi dairesine bildirilir.

Tezkerelerde harcın ve masrafın çeşidi, niteliği, tutarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son ikametgah adresi gösterilir.

Bu tezkerede yazılı harç ve masraflar vergi dairesi tarafından mükelleflere yapılacak tebligattan başlayarak iki ay içinde ödenir.

Süresi içinde ödenmeyen harç ve masraflar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun uyarınca tahsil olunur.

Fenni işlerin müteahhide verilmesi

Madde 77- Tapulamanın fenni işleri bir kısmının veya tamamının, tek başına veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile hakiki veya tüzel kişilere ihale edilebilir.

Bu sebeple, yıllık ödene tutarı üç milyon lirayı geçmemek üzere otuz milyon liraya kadar gelecek yıllara sari taahüde girişmeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu bakan yetkilidir.

Öncelikle tapulama yapılması

Madde 78- Tapulamasına başlanan bölgelerde henüz sırası gelmeyen birliklerle çiftliklerin, tapulama giderleri ilgilileri tarafından mal sandıklarına peşin olarak ve emaneten yatırılması halinde tapulamaları öncelikle yapılabilir.

Tapulama gideri; memur ve hizmetlilerle bilirkişilerin ve tapulama mahkemesinin tazminat, yevmiye ve taşıt ücretleri ile hizmetle ilgili diğer giderleri içine alır. Bu giderler, o yerin mal sandığına yatırılan paradan mahsup yolu ile ödenir.

Tahakkuku eden tapulama giderlerini, emaneten yatırılan para karşılamadığı hallerde, geri kalanı telif tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenmediği halde, birlik belediyesi veya ihtiyar kurulu ve yahut çiftlik sahiplerinden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanun uyarınca tahsil olunur.

Tapu ve sicil binalarını yaptırmak

Madde 79- Tapulaması yapılan yerlerde düzenlenen tapu kütükleri ile fer’ i sicillerin ve evraki müsbiteleri ile kadastro planlarının saklanması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gerekli görülen bölgelerde kabul edilerek planlara göre tapu sicil binaları yaptırılır.

SEKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli hükümler

Mülkiye amirlerinin görevi

Madde 80- Bu kanunun uygulanmasında mahallin mülkiye amiri her türlü kolaylığı gösterir.

Tesciller

Madde 81- Birliklerde tapulamaya başlandıktan sonra akit ve tescil işleri ile her türlü işlemler, gayrimenkullerin o andaki tapulama tespit durumu tapulama müdüründen sorularak alınacak karşılık ve bilgiye göre tapu idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal tapulama müdürlüğüne gönderilir.

Tapulama tespiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmiş ise tapulama sonucunu beklemeleri gerektiği ilgililere tebliğ olunur. Ancak, ilgililer tapulama neticesinde hasıl olacak kesin durumu kabul edeceklerini noterde tanzim edilmiş belge ile veya tapu memuru huzurunda tespit olunacak ifadeleriyle beyan ederek akdin, tescilin veya sair işlemin yapılmasını isterlerse o işlemler tapu idaresince yapılır ve keyfiyet derhal tapulama müdürlüğüne bildirilir.

Tapusuz gayrimenkullerin tespitleri kesinleşmedikçe tapu idaresince bir işlem yapılmaz.

Sınır işaretlerinin korunması

Madde 82- Arazi üzerindeki sınır işaretleri ile nirengi, poligon, yer altı ve yerüstü işaretleri gibi teknik kuruluşlar iyi şekilde korunmadığı ve bozulduğu zaman durumu bozulan kuruluşun içinde bulunduğu gayrimenkul malik veya işgal edenleri ve o birliğin muhtar veya belediye başkanı derhal o yer tapu idaresine bildirmekle zorunludur.

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin mecburiyetleri

Madde 83- Tapulama teknisyeninin veya komisyonunun ve yahut bu komisyon üyelerinden birinin isteği üzerine gayrimenkul sahipleri ile o birliktesi sınır komşuları gayrimenkullerinin sınırlarını göstermekle ve bilgilerine başvurmak istenilen kimseler de çalışma yerinde hazır bulunmakla zorunludurlar.

Gayrimenkullere girmek

Madde 84-  Bu kanunun uygulanması ile ilgili işler için görevli memurlar, ellerinde o yerin mülkiye amirince verilmiş belgeleri ve yanlarında belediye veya köy ihtiyar kurullarından bir kişi bulunmak şartiyle bütün gayrimenkullere gündüzleri girebilirler. Karşı koyma halinde zabıta eliyle bu husus sağlanır.

İlanların niteliği, hak ve görevlerin şümulü

Madde 85- Bu kanunda sözü geçen bütün ilanlar ilgili gerçek ve tüzel kişilere şahsen tebliğ niteliğindedir.

Kanunun gerçek kişilere tanıdığı hak ve yüklediği görevler, Hazine ile diğer tüzel kişilerin kanuni temsilcilerine de şamildir.

Teknik hususların tesbiti

Madde 86- Sınırlara konulacak işaretlerin çeşit ve şekilleri ile ölçü ve planların yapılma şekli ve diğer teknik esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirtilir.

Fotogrametrik alım yapılacak bölgelerde, teknik ve bir zorunluk olmadıkça klasik metod uygulanmaz.

İmza yerine geçen işaret

Madde 87- Bu kanun uyarınca düzenlenen belgeleri imzalamak durumunda bulunan kimse imzasını atamazsa sol elinin baş parmağını, yoksa öteki herhangi bir parmağını basması imza yerine geçer. Bu durumda parmak işaretinin kime ve hangi el ve parmağına ait olduğu belirtilerek belgeyi düzenleyen görevli ile hazır bulunan ilgililer tarafından tasdik olunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Cezai hükümler

İnzibatî ceza

Madde 88- Tapulama işlerine engel olanlar veya zorluk çıkaranlar ve yahut bu kanunun 19 ve 82 nci maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmeyenler fiil daha ağır cezayı gerektirmiyorsa elli liradan yüz liraya kadar.

Tapulama tespiti veya itirazların incelenmesi sırasında çağrılan yerlere ve yahut tapulama mahkemesine davetiye kağıdında ücret verileceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmeyen bilirkişiler ve tanıklar on liradan elli liraya kadar.

İnzibati mahiyette olmak üzere para cezası ile cezalandırılırlar. Bu madde hükmünü tapulama müdürünün tezkeresi üzerine ve mahkeme sırasında işlenen fiiller hakkında da re’sen tapulama hakimi uygular.

Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösterecek sebeplerin varlığı halinde verilen ceza kaldırılır.

Hile ve desise ile malikinden başkası adına yazdırmak

Madde 89- Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı gayrimenkulü hile ve desise ve yahut kendisine ait olmayan evrak ve kayıtları kullanarak, kendisi veya başkası adına kaydettirirse, fiil daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapis ve elli liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkrada yazılı sonuç kanun veya yetkili merciler tarafından görevlendirilen kimselerin sözü geçen fıkrada yazılı fiilleri veya yalan beyanları ile meydana geldiği takdirde bunlar için ceza üçte bir arttırılarak hükmolunur.

Yalan beyan

Madde 90- Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimenkulü kendi veya başkası adına kaydettirmek  ve yahut bir kimseye ait gayrimenkulü başkası adına yazdırmak için vakıaların aksine beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 343 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yazılı ceza uygulanır.

Tapulama işaretlerini bozanlar

Madde 91- Tapulama dolayısıyla vücuda getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, röper gibi tesisleri bozanlar imha veya tahrip edenler ve yahut yerlerini değiştirenler Türk Ceza Kanununun 516  ve müteakip maddelerince cezalandırılır.

ONUNCU BÖLÜM

Son Maddeler

Zilyedin def’i hakları

Madde 92- Bu kanunun zilyede tanıdığı iktisap hakları, tapulamasına başlanan bölgede zilyed aleyhine açılan davalardan def’ an dermeyan edilebilir.

Eski Tapulama harçları

Madde 93- Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş olan tapulama harçları hakkında 72 inci madde hükmü uygulanır.

Yanlışlıkların düzeltilmesi

Madde 94- Tapulamaları yapılmış olan gayrimenkullerden, itirazlı olup da komisyonca veya mahkemece karara bağlanmamış olanların tahdit ve tesbitinde, ölçü, tersimat ve hesaplarında düşülen yanlışlıklar.

a)    Bölgede tapulama çalışması devam etmekte ise, tespitindeki esaslara göre tapulama müdürlüğü,

b)   Bölgede tapulama sona ermiş ve müdürlük bu bölgeden kaldırılmış ise, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yetkili kılacağı memurlar tarafından düzeltilmesine karar verilerek ilgililere tebliğ olunur.

Tebliğ tarihinden başlayarak on beş gün içinde kararın kaldırılması yolunda yetkili mahkemede dava açılmadığı takdirde gerekli düzeltmeler yapılır.

Şu kadar ki tapulamadan sonra tedavül eden veya üzerinde başkalarının ayni hakları taallük eden gayrimenkullere ilişkin düzeltmeler, ilgililerin izni ile yapılır.

Adalet Bakanlığı teşkilatına eklenecek kadrolar

Madde 95- Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmına, ilişik (1) sayılı cevtelde gösterilen kadrolar eklenmiştir.

Tapu ve kadastro teşkilatı ile ilgili kadrolar

Madde 96- Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmından, ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış ve aynı cetvelde, ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir.

Kanunun uygulanacağı diğer haller

Madde 97- Bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı yerler dışında bulunan gayrimenkuller hakkında umumi hükümlere göre açılmış ve açılacak davalarda da bu kanunun 33 üncü ve 42 nci maddeleri uygulanır.

Bu hükümler, zilyed aleyhine açılan davalarda def’ an ileri sürülebileceği gibi, kesinleşmemiş olan davalarda dahi tatbik olunur.

Kanunî sebeplerle görevleri başında bulunmıyan memurlar

Geçici Madde 1- Bu kanunla kadroları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici görev, hastalık ve izin gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmayanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatında maaşlı göreve tayin olundukları takdirde işe başlamak kaydı olmaksızın almakta oldukları maaşların verilmesine devam edilir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan kadro, maaş ve unvanları değiştirilmemiş olanların yeniden tayine lüzum olmayıp haklarında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Mahkemelerde bulunan dosyaların tabi olacağı işlem

Geçici Madde 2- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tapulama mahkemesine intikal etmiş olup ta, 5602 sayılı kanuna tevfikan duruşmaları açılmamış bulunan itirazlı parsellere ait dosyalar, 28 inci madde mucibince itirazları tetkik edilmek üzere, tapulama komisyonuna devredilir.

29 uncu maddedeki üç aylık müddet, bu dosyaların tapulama komisyonlarına devrinden itibaren bir ay sonra işlemeye başlar.

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tespit ve tescillerin tabi olacağı işlem

Geçici Madde 3- 5602 sayılı kanunun 13 üncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine dair olan 6335 sayılı kanun gereğince, yapılan tespitlerde veya açılan tescil davalarında, zilyedliğe mütedair diğer şartlar mevcut olduğu halde, vergi kaydı bulunmadığından tamamı Hazineye maledilen gayrimenkullerin 100 dönüme kadar olan kısmı (100 dönüm dahil) bu kanunun 33 üncü maddesi hükmüne göre tahassul eden iktisap şartlarına istinaden zilyedleri adına tesbit ve tescil olunur.

Yukarıdaki fıkra hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden çıkmış bulunan veya amme hizmetine tahsis edilen gayrimenkuller hakkında uygulanmaz.

İlgililerin bu maddeye dayanan talep ve dava hakkı bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren on sene geçmekle düşer.

Mevkuf kadrolar

Geçici madde 4- İlişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1964 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığına aid kısmına ve (5) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir.

Kaldırılan hükümler

Madde 98- 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 6091 sayılı kanun ve Tapulama Kanununun 13 üncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 6335 sayılı kanun ve Tapulama Kanununun 5 inci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeni hükümler ilavesine dair 6383 sayılı kanunun birinci maddesine ve 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 ncı sırasının son fıkrası kaldırılmıştır.

Kanunun yürürlüğü

Madde 99- Bu kanunun teşkilat ile ilgili hükümleri yayımı tarihinden bir ay sonra ve diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kanunun yürütülmesi

Madde 100- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28.07.1964

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d