Madde 8

Madde Metni

Kontrol:

Madde 8 – (Değişik: 22/2/2005 – 5304/4 md.)

Kadastro çalışmaları esnasında, kadastro müdürü veya görevlendireceği kontrol elemanları tarafından kadastro tutanağı ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide inceleme yapılır. İnceleme sonucu tespit edilecek teknik, idarî ve hukukî noksan ve yanlışlıklar, kadastro ekibine tamamlattırılır veya düzelttirilir. Yapılan işlem ilgililerin haklarını etkilemekte veya kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise, kadastro tutanağı ekleriyle birlikte kadastro komisyonuna gönderilir.

Kadastro müdürlüğünce, kadastro ekibinin çalışma alanındaki işinin bittiği tarihe kadar yaptırılacak inceleme ve denetimler sonucunda tespit edilecek noksan ve yanlışlıklar hakkında da birinci fıkraya göre işlem yapılır.

Gerekçe

Bu madde ile 766 ve 2613 sayılı Kanunlarda açıkça düzenlenmemiş olan kontrol müessesesine açıklık getirilmiştir. Kadastro çalışmaları sırasında, kontrol memurları veya kontrol mühendisi tarafından kadastro ekibince düzenlenen kadastro tutanağı ve belgeler ile gerektiğinde arazide yapılan incelemede tespit edilecek teknik ve hukuki noksanlık ve yanlışlıkların kadastro ekibine tamamlattırılacakları veya düzenlettirileceği ilkesi benimsenmiştir. Ayrıca yapılacak düzeltme işlemi ilgililerin haklarını etkiliyor veya kontrol elemanları ile kadastro ekibi arasında görüş ayrılığı bulunmuyorsa kadastro tutanağının ekleri ile birlikte konunun halli için kadastro komisyonuna devredilerek kadastro işlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.

Kanundaki Değişiklikler ve Önceki Metinler

Kadastro çalışmaları esnasında kontrol elemanları tarafından tutanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan incelemede tespit edilen teknik, idari ve hukuki noksan ve yanlışlıklar kadastro ekibine tamamlattırılır veya düzelttirilir. Yapılan işlem, ilgililerin haklarını etkilemekte veya kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise tutanak, ekleri ile birlikte kadastro komisyonuna gönderilir.

Yargı Kararları

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları

Hukuk Genel Kurul Kararları

Daire Kararları

17. HD T: 28.09.1994, E: 1994/5226, K: 1994/7217

“ … Kadastro çalışmaları sırasında denetim elemanları tarafından, tutanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan incelemede tespit edilen teknik, idari ve hukuki noksanlık ve yanlışlıklar kadastro ekibine tamamlattırılır yada düzenlettirilir. Kadastro ekibi teknisyen ve yardımcısı ile muhtar ve bilirkişilerden oluşmaktadır. Kadastro tutanağından da açıkça görüldüğü gibi değişiklik böyle bir ekip tarafından tutanak askıya çıkarılmadan önce gerçekleştirilmiş ve daha sonra 30 günlük askı ilanına çıkarılmıştır. Kadastro ekibince gerçek kişiler adına yapılan ilk tespit Hazine adına dönüştürüldüğüne göre, yapılan işlemin 3402 sayılı Yasanın 8. maddesinde ifadesini bulan “hukuki noksanlık ve yanlışlıklar” olarak değerlendirilmesinin kabulü gerekir. Oluşum, kadastro komisyonlarının görev ve yetkileri tutanağın askı ilanına çıkarıldığı güne kadar devam edeceği tartışmasızdır. Hal böyle olunca davacıların Hazineyi hasım göstermek suretiyle süresinde açmış oldukları dava nedeniyle iddiaları sorulup delilleri toplandıktan sonra işin esası hakkında bir karar vermek gerekirken yasa ve yönetmelik hükümlerine yanlış anlam verilerek yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir. …”

7. HD T: 24.05.2005, E: 2005/1679, K: 2005/1634

“ … Kural olarak tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında açılacak ve açılmış davaların genel mahkemede görülmesi zorunlu, kadastro mahkemesinde çözümlenmesi olanaksızdır. Dava konusu taşınmazın tespitinin iptal edilerek orman niteliği ile kadastro dışı bırakıldığı belirlendiğine göre tespit gününde düzenlenen ve kadastro komisyonunca iptal edilen tutanağın hukuksal bir değeri kalmamıştır. Hal böyle olunca taşınmazın tespit gününde düzenlenen tutanağının iptal edildiği dikkate alındığında malikhanesinin doldurulmasının da söz konusu olamayacağı tartışmasızdır. Orman kadastro komisyonunca yapılan yönetimsel işlem bir başka deyişle orman sınırlarını belirleme işlemi dava ve temyize konu taşınmazın tanımlamasını sonradan yürürlüğe giren 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 6, 7 ve 8. maddeleri hükmünde açıklanan biçimde tutanağın düzenlendiği anlamına gelmez. Mahkemece bu olgular dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığından davacı Hazinenin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar verildi. …”