Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Yönelik Malvarlığı’nın Dondurulması Kapsamında Tapu Sicili

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinde;

Fon: Para veya değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi her türlü mal, hak, alacak ile bunları temsil eden her türlü belge,

Malvarlığı: adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişinin mülkiyetinde yada zilyetliğinde bulunan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,

Malvarlığının dondurulması: malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanmasını,

İfade ettiği, şu durumda taşınmaz ve taşınmaza bağlı haklarında (sınırlı aynı hak, kira vb.) anılan kanuna istinaden malvarlığı kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.

Anılan kanunun 10. Maddesinde malvarlığının dondurulması kararına aykırı olarak yapılan her türlü tasarruf ve işlemin hükümsüz olduğu ancak Türk Medeni Kanunun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerin saklı olduğu yani tapu sicilinde ilgili taşınmazın kaydında malvarlığının dondurulmasına ilişkin kayıt bulunmakta iken yapılan işlemler hükümsüz sayıldığından, tapu siciline yapılacak tescilin tasarruf hakkını yasaklayıcı nitelikte olduğu anlaşılmakla bu durum önem arz etmektedir. Tapu memurunun yürürlükte bulunan bütün mevzuata hakim olamayacağı dikkate alınarak bu hususta olası devir ve diğer işlemlerin önüne geçilmek adına MASAK tarafından Tapu Müdürlüğü’ne yazılacak yazıda “izin alınmaksızın hiçbir işlem yapılamayacağının” açık bir şekilde bildirilmesinde ve yapılacak tescilde bu hususun belirtilmesinde yararlar vardır. Tapu Müdürlüğünce işlem yapan görevli tarafından yapılacak tescil içeriğine de aynı şekilde açıklama yapması ilgili taşınmazda daha sonra işlem yapacak memurun dikkatli olmasını sağlayacak ve olası hataların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Anılan kanunun 11 ve 12. Maddelerinde malvarlığının dondurulması kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile hüküm ve sonuçlarını doğurduğu, kararların yerine getirilmesinden Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK’ın) sorumlu olduğu belirtilmekle, tapu sicilinde yapılacak işlemlerin icra müdürlüklerince yapılan haciz şerhi ve terkini işlemlerinde olduğu gibi MASAK’a yetki verilmek suretiyle yaptırılması halinde kararların icrasında zaman kaybının yaşanmamasına ve bu zaman kaybına ilişkin risklerin de ortadan kalkmasına ayrıca tapu memurlarının iş yükünün azalmasına, tapu memurlarının anılan kanunda ve diğer ilgili kanunlarda yer alan ihmale dayalı cezalandırıcı hükümlerle muhatap olmamasına katkı sağlayacaktır.

Yine kanunun 12/6. Maddesinde malvarlığında bir artış meydana gelmesi halinde bu artışların da malvarlığının dondurulması hükümlerine tabi olduğu hüküm altına alındığından kişi adına sonradan herhangi bir taşınmazda lehine hak tesis edilmesi halinde bu duruma ilişkin gerekli tedbirlerin alınması gerekeceği, bu kapsamda tapu ve kadastro bilgi sisteminde yapılacak güncelleme ile tedbir alınabileceği düşünülmektedir. 27.12.2021

Ramazan ÇELİK

 trtapukadastro yazar