1515 sy. Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun

             Kanun Numarası              : 1515

          Kabul Tarihi                     : 2/6/1929

          Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih : 9/6/1929   Sayı : 1211

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 3   Cilt : 10   Sayfa : 896

             Madde 1 – Tapu defterlerinde mukayyet olupta gayriresmi surette aharın mülkiyetine geçen ve Kanunu Medeninin mer’iyeti tarihine kadar müsakkaf ve bu hükümde bulunan bağ ve bahçe veyahut arsaların on beş, diğer arazinin on sene malik sıfatiyle nizasız ve hüsnüniyetle tasarruf altında bulundurulanları zilyedleri namına tapu dairesince tescil ile tapu senetleri verilir.

             Şu kadar ki kayıt tarihinden itibaren üç sene zarfında alakadarların mahkemeye müracaatla birinci fıkradaki iktisap sebepleri aleyhine dava açmağa salahiyetleri vardır.

             Madde 2 – Aralarında tedavüle istinat etmeksizin, bir gayrimenkul için, iki veya daha ziyade kimseler namına tapuda kayıt yapılmış olduğu görülür ise kayıtlarına muvakkat şerh verilerek nihayet iki ay zarfında mahkemeye müracaat etmek için kendilerine tebligat icra olunur. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edilmediği takdirde tapu memuru hangisinin malik olması lazım geldiği hakkındaki noktai nazarını izah ederek keyfiyetin karara raptını re’sen mahkemeden talep eyler. Bu kabil davalardaki harç ve masraflar tecil edilerek ileride haksız çıkan taraftan istifa olunur.

             Madde 3  – Birinci madde mucibince alakadarlarının müracaatı üzerine tapu dairelerince tetkikat keyfiyetinin ne suretle icra olunacağı ve bu kanunun diğer maddelerinin tapu dairelerince tatbiki sureti bir nizamname ile tayin edilir.

             Ek Madde 1 – (25/1/1950 – 5519 – sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

             Gayrimenkul malların 1515 sayılı kanunun birinci maddesine göre yapılacak tescilleri ile tapuda kayıtlı olmayıpta kişilerin tasarrufları altında bulunan gayrimenkul malların tapuya tescilleri yargıç karariyle yapılır.

             Ek Madde 2 – (25/1/1950 – 5519 sayılı ek kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

             Yargıç kararlarına tapu fen memurluğu olan yerlerde bu memurlara, olmıyan yerlerde bu işi yapmaya yetkili fen memurlarına veya mühendislere yaptırılacak haritalar veya krokiler eklenir.

             Madde 4 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

             Madde 5 – Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

1011

1515 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

                                                                                                 Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

              Yürürlükten Kaldırılan Kanun veya                     _____________________________

                             Kanun Hükümleri                                        Tarihi        Sayısı        Maddesi

__________________________________________  _________  _______  _________

 2/6/1929 tarih ve 1515 sayılı kanunun aykırı

 hükümleri                                                                      25/1/1950      5519              3

1515 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

      Kanun                                                                                                                     Yürürlüğe

         No.                          Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

   ________  _______________________________________________________  __________

        5519                                                          —                                                          31/1/1950

About the Author

You may also like these

%d blogcu bunu beğendi: