Danıştay Kararları

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONUNCU DAİRE

Esas No : 2019/11321

Karar No : 2020/6915

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019/13 sayılı genelgesinde yer alan asliye ve sulh hukuk mahkemelerinde görülen ve yargılama giderleri davanın taraflarınca karşılanan davalarda, mahkemelerin talep ettikleri ve mevzuatı gereği döner sermaye ücretine tabi olan bilgi ve belgelerin, ancak ilgilisi tarafından döner sermaye ücreti ödenmesi koşulu ile gönderilebileceği düzenlemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

T.C.
D A N I Ş T A Y

ALTINCI DAİRE

Esas No : 2017/5473

Karar No : 2020/13275

Düzenleme sahasında kadastral aşamada maliki olmadığı, kapanan yollardan ihdas suretiyle adına tescili yapılan taşınmazlar bakımından ilgili idarenin, kadastral taşınmaz malikleri gibi nitelendirilmesi söz konusu değildir. Başka bir ifadeyle belediyenin kadastral maliki olmadığı, Tapu Kanununun 21. maddesi uyarınca yoldan ihdas ederek maliki olduğu taşınmazlar 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulanması sırasında kamu alanına terk edilmelidir. Parselasyona ilişkin düzenleme sınırı içinde umumi hizmetlere ayrılan alanın bulunmaması durumunda ise kapanan kadastral yolun Tapu Kanununun 21. maddesine göre belediye adına tescil edilmesi mümkündür.

T.C.
D A N I Ş T A Y

ALTINCI DAİRE

Esas No : 2017/5837

Karar No : 2020/13213

Belediyelerin parselasyon yapma konusunda takdir hakları bulunduğundan yargı kararıyla parselasyon yapmaya zorlanamayacağı gibi yapılan parselasyonun yargı kararıyla iptal edilmesi halinde belediyelerin yargı kararının uygulanması kapsamında iptal edilen uygulamadan önceki hukuki duruma dönme yönünde işlem yapmak zorunda olduğu, ancak geri dönüş yaptıktan sonra yeni bir parselasyon planının yapılmasının gerekip gerekmediği hususu idarenin takdir yetkisi kapsamına girmekte ise de, dava konusu taşınmazların bulunduğu alanda yapılan ve yukarıda anılan yargı kararı ile iptal edilen parselasyona yönelik olarak hazırlanan geri dönüş cetvelinin tescili başvurusu doğrultusunda işlem yapılması gerekirken anılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.