Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri

Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediğinden on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve bu süre sözleşmenin ifa olanağının doğmasından sonra işlemeye başlar

Yargıtay 14.HD
E:2016/ 4048
K: 2019/144

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d