Mirasçılar arasında yapılan paylaşma sözleşmeleri için herhangi bir geçerlilik şekli var mıdır?

Mirasçılar arasında yapılacak paylaşma sözleşmeleri ve şekli TMK m.676 hükümleriyle  düzenlenmiştir. Buna göre, mirasçılar isterlerse aralarında paylaşma sözleşmesi yapabilir. Yapılan bu sözleşme mirasçıları bağlar. Paylaşma sözleşmelerinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır (TMK m.676). Keza, kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz (TBK m.12/II). Bu bağlamda, mirasçılar arasında yapılacak paylaşma sözleşmeleri için öngörülen şekil, yazılı geçerlilik şekli olması nedeniyle yazılı geçerlilikten daha ileri olan resmi yazılı şeklinde yapılan mirasçılar arasındaki paylaşım sözleşmeleri evleviyetle geçerlidir.


“…Türk Medenî Kanunun 676. maddesi uyarınca mirasçılar arasında paylaşma yapılmış ve paylaşılan paylar fiilen tasarruf edilmekte ise, tüm paydaşlarının katılımı suretiyle yapılacak sözleşme mirasçıları bağlar. Ancak; paylaşma sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerekir. Türk Medenî Kanunun 676. maddesinde öngörülen şekil geçerlilik şartıdır. Tarafların yazılı paylaşma sözleşmesi bulunmadığından, ilke olarak mahkemece davanın reddedilmiş olması doğrudur. …” (Yargıtay 14. HD T: 30.11.2006 E: 2006/12566 K: 2006/14189)

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d