Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 No’lu Ek Protokolün 1. maddesi neden önemlidir?

Çünkü, 1 No’lu Ek Protokolün 1. maddesi mülkiyet hakkını garanti altına alır. Mülkiyet hakkını garanti altına alan 1 No’lu Ek Protokolün 1. maddesi şöyledir:
Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.
Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka harçların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d